BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 235/TCT-DNL
V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

Kínhgửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trả lời công văn số 4730/EVN-TCKTngày 24/11/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề nghị xem xét sửa đổi mộtsố điểm liên quan đến việc hoàn thuế GTGT và xác định số thuế GTGT phải nộp tạiđịa phương nơi có nhà máy thủy điện, nhiệt điện hạch toán phụ thuộc, về vấn đềnày Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc hoàn thuế GTGT:

Tại Khoản 7 Điều 1 Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013quy định:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trịgia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vàochưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếptheo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặcít nhất sau bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế giá trị gia tăngchưa được khấu trừ mà vẫn còn số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấutrừ thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.”

Căn cứ quy định nêu trên, đề xuất củaEVN cho phép doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT nếu có số thuế GTGT đầu vào lũy kếliên tục ba tháng chưa được khấu trừ hết là không có cơ sở để giải quyết.

2. Về kê khai, nộp thuế đối với cácnhà máy thủy điện và nhà máy nhiệt điện hạch toán phụ thuộc EVN:

Tại Khoản 4, Điều 4,Chương II Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định:

“Đối với điện của các nhà máy thủy điệnhạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bao gồm cả điện của các nhà máythủy điện hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện thuộc Tập đoàn điện lựcViệt Nam, giá tính thuế giá trị gia tăng để xác định số thuế giá trị gia tăng nộptại địa phương nơi có nhà máy được tính bằng 60% giá bán điện thương phẩm bìnhquân năm trước chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.”

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã cócông văn số 11247/BTC-TCT ngày 23/8/2013 và Tổng cục Thuế đã có công văn số 5233/TCT-DNL ngày 24/11/2014 hướng dẫn EVN thực hiện, đề nghị EVN thực hiệntheo các công văn nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Điệnlực Việt Nam được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN, TCDN, CST, PC (BTC);
- Vụ CS, PC, KK&KTT, DTTT (TCT);
- Phó TCT Cao Anh Tuấn để b/c;
- Lưu: VT, TCT (VT, DNL (2b)).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thủy