THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 235/TTg-KTN
V/v Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 5

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (vănbản số 6430/UBND-QLDA ngày 22 tháng 10 năm 2015), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 14983/BGTVT-KHĐT ngày 11 tháng 11 năm 2015), Bộ Xây dựng (văn bản số 191/BXD-HĐXD ngày 28 tháng 01 năm 2016), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 9922/BKHĐT-KCHTĐT ngày 10 tháng 11 năm 2015), Bộ Tài chính (vănbản số 17702/BTC-QLN ngày 27 tháng 11 năm 2015) về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 5, bến xe Cần Giuộc mới - cầu Sài Gòn (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Về chủ trương đầu tư Dự án: Yêu cầu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên, rà soát, hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 5, bến xe Cần Giuộc mới - cầu Sài Gòn, thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia.

- Về cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn ODA: Đồng ý ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 17702/BTC-QLN ngày 27 tháng 11 năm 2015. Giao Bộ Tài chính hướng dẫnỦy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: QHQT, KTTH;
- Lưu: VT, KTN(3). y

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải