THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
----------------
V/v:Xây dựng Quy chế phối hợp trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan bảo hiểm xã hội
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
--------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Y tế, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 195/BTC-TCT ngày 06 tháng 01 năm 2014 về việc phối hợp thu thuế thu nhập cá nhân với thu các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
Đồng ý điều chỉnh "Đề án về cơ chế phối hợp thu thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chia sẻ thông tin giữa cơ quan thuế với cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam" tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tài chính thành "xây dựng Quy chế trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc thu thuế thu nhập cá nhân và thu các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc" và giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan thực hiện cụ thể trong năm 2014, đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu cáckhoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, góp phần cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Kiều Đình Thụ, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, TCCV, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh