BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2350/QLCL-KN
V/v bổ sung số liệu xác nhận giá trị sử dụng

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Trung tâm Chất lượng nông lâm thủysản vùng 1

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị ban hành quy trình phân tíchchuẩn chỉ tiêu Formadehyd trong thực phẩm kèm theo công văn số 301/TTCL1 -KNngày 25/11/2013 của Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1, Cục Quản lýChất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

1. Phương pháp do Trung tâm vùng 1 xây dựng và hồ sơ gửi Cụcchưa đủ điều kiện để xem xét ban hành vì nền mẫu thực hiện xác nhận giá trị sửdụng phương pháp chưa đầy đủ và đại diện, chưa phù hợp với phạm vi áp dụng củaphương pháp theo đề xuất của Trung tâm vùng 1 tại công văn 301/TTCL1 -KN cụthể:

- Phạm vi áp dụng trong dự thảo phương pháp là xác định hàmlượng Formadehyd trong thủy sản và sản phẩm thủy sản.

- Phạm vi áp dụng theo theo đề nghị của Trung tâm vùng 1 tạicông văn 301/TTCL1 -KN là xác định hàm lượng Formaldehyd trong thực phẩm.

Tuy nhiên, số liệu xác nhận giá trị sử dụng phương pháp kèmtheo hồ sơ báo cáo Cục mới chỉ thực hiện trên nền mẫu bún, phở.

2. Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bịhiện có, yêu cầu Trung tâm vùng 1 rà soát hồ sơ, hoàn thiện xây dựng phươngpháp xác định hàm lượng Formaldehyd và báo cáo Cục trước 20/12/2013; tiếp tụchoàn thiện việc xây dựng và xác nhận giá trị sử dụng phương pháp bổ sung đốivới các nền mẫu đại diện thực phẩm (mẫu thịt và thủy sản) sau khi Trung tâmđược trang bị đầy đủ thiết bị, và báo cáo về Cục xem xét ban hành.

Yêu cầu đơn vị lưu ý thực hiện tốt.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Bá Anh