TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2351/TCHQGSQL
v/v: thực hiện điểm 6, phần II, Thông tư liên bộ số 04/TTLB

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2005


Kính gửi: - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh


Trả lời công văn số 1566/HQTP-NV ngày 30/05/2005 của Cục Hải quan Tp Hồ ChíMinh về việc nhập khẩu hành lý, hàng hóa vật dụng ngoài tiêu chuẩn định lượngcủa các đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao, Tổng cục có ý kiến như sau:

1. Nhất trí với nội dung nêu tại điểm 1, điểm 3công văn 1566/HQTP-NV dẫn trên của Cục Hải quan Thành phố.

2. Việc giải quyết thủ tục nhập khẩu đối với mộtsố bưu kiện, bưu phẩm có trọng lượng nhỏ, nội dung chủ yếu là sách báo, tàiliệu các loại (là mặt hàng không thuộc danh mục tiêu chuẩn định lượng quy địnhtại Thông tư liên bộ số 04/TTLB ) của các cơ quan Đại diện ngoại giao trên cơ sởcông hàm đề nghị của cơ quan đại diện ngoại giao và phiếu chuyển của Sở Ngoạivụ (không có văn bản đề nghị của Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao) là chưa đúng với quyđịnh hiện hành, tuy nhiên Tổng cục thống nhất hướng giải quyết trên của Cục Hảiquan Thành phố. Nhưng để thống nhất thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi cho cơquan Đại diện ngoại giao trong quá trình làm thủ tục nhập đối với vật dụngngoài tiêu chuẩn định lượng, Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan Thành phố có văn bảnđề nghị Sở Ngoại vụ TP.HCM báo cáo và xin ý kiến của Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao vềvấn đề này.

Trong khi chưa có ý kiến chính thức của Vụ Lễtân Bộ Ngoại giao đề nghị Cục HQTP thực hiện đúng theo quy định tại điểm 6,phần II, Thông tư liên bộ số 04/TTLB ngày 12/02/1996 và công văn số 1696/TCHQ-GSQL 29/04/2005 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục thông báo để Cục Hải quan Thành phốthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- LDTC
- Lưu VT (2), GSQL (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An