VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2351/VPCP-KTN
V/v phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2025.

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định;
- Bộ Xây dựng.

Xét đề nghịcủa Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (văn bản số 16/TTr-UBND ngày 24 tháng 02 năm2011); ý kiến của Bộ Xây dựng (văn bản số 388/BXD-KTQH ngày 21 tháng 3 năm2011) về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố NamĐịnh đến năm 2025, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý việcthẩm định và phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố NamĐịnh đến năm 2025 như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và ý kiến củaBộ Xây dựng tại các văn bản nêu trên.

Văn phòngChính phủ xin thông báo để các cơ quan nêu trên và các cơ quan liên quan biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
- Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5b) Nghĩa (15).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý