BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2352/TCHQ-GSQL
V/v mẫu chữ ký trên C/O của Myanmar

Hà Nội , ngày 22 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Tổng cục Hải quan sao gửi kèm theo công văn này danh sách mẫu dấu mới của tổ chức cấp giấy chứng nhận xuất xứ; mẫu chữ ký của những người có thẩm quyền ký C/O và visa xuất khẩu của Myanmar để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có thêm cơ sở trong việc kiểm tra xuất xứ hàng hoá của Myanmar.

Mẫu dấu, chữ ký gửi kèm theo công văn này có hiệu lực từ ngày 22/04/2003./.

TL TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hùng