BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2352 TCT/NV3
V/v: Thuế GTGT phần mềm máy vi tính

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2001

Kính gửi:Công ty Phát triển đầu tư công nghệ FPT

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1114/FPT-KHKD ngày 15/06/2001 của Công ty Phát triển đầu tư công nghệ FPT vềviệc hoàn thuế GTGT phần mềm máy vi tính nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 122/2000/TT /BTC ngày29/12/2000 (áp dụng từ ngày 01/01/2001) của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnNghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thihành luật thuế GTGT; Thông tư số 31/2001/TT-BTC ngày 21/05/2001 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế quy định tại Quyết định số 128/2000/QĐ-TTg ngày 20/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách vàbiện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghệ phần mềm, thì:

Sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm do cácdoanh nghiệp phần mềm nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Công ty Phát triển đầu tư công nghệFPT nhập khẩu phần mềm máy vi tính thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nhưngCông ty đã thực hiện nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu theo mức thuế suất thuế GTGT10% thì số thuế GTGT Công ty đã nộp ở khâu nhập khẩu sẽ được khấu trừ khi xácđịnh số thuế GTGT Công ty phải nộp trong kỳ nộp thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Phát triển đầutư công nghệ FPT được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Chí Trung