BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2353/TCHQ-KTTT
V/v: thời gian ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2006

Kính gửi :

-Công ty XNK hàng không
(100 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – Hà Nội )
-Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 915/XNK ngày 24/5/2006 của Công ty XNK Hàng không về việc đã nộp thuế tiền thuế nhưng vẫn bị cưỡng chế làm thủ tục hải quan và không được hưởng thời gian ân hạn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ dữ liệu trên mạng quản lý rủi ro của Tổng cục Hải quan thì Công ty XNK Hàng không có nợ thuế quá hạn tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tờ khai số 3353/NKD ngày 17/5/2006 Công ty đã nộp tiền vào NSNN bằng giấy nộp tiền bằng tiền mặt số 0018872 ngày 17/5/2006.

Căn cứ điểm 2.1 Phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ điểm 2 mục III phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Thì Công ty XNK Hàng không, đáp ứng đủ điều kiện về tiêu chí nợ thuế để được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty XNK Hàng không được biết và liên hệ với hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An