BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
V/v: xử lý thuế GTGT đã hoàn khi giải thể doanh nghiệp.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:
- Cục thuế tỉnh Kiên Giang;
- Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 100/CT-THNVDT ngày 15/2/2012 của Cục thuế tỉnh Kiên Giang và công văn số 365/CT-THNVDT ngày 4/4/2012 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước vướng mắc về thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ của tài sản cố định, hàng hóa chưa bán của doanh nghiệp giải thể. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm 1.2.c, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT:
"c) Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:
c.1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ.
c.3. Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ."
Căn cứ vào hướng dẫn trên, trường hợp thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định và vật tư, hàng hóa sử dụng cho sản xuất kinh doanh đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế thì khi doanh nghiệp giải thể việc xử lý số thuế GTGT đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế như sau:
- Đối với tài sản cố định, cơ quan thuế thực hiện thu hồi lại số thuế GTGT tương ứng với giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của tài sản cố định tính đến thời điểm giải thể.
- Đối với vật tư, hàng hóa tồn kho thì cơ quan thuế thực hiện thu hồi lại số thuế GTGT đầu vào của toàn bộ giá trị lô hàng hóa, vật tư còn tồn kho tính đến thời điểm giải thể.

>> Xem thêm:  Đăng ký thương hiệu độc quyền, đăng ký logo, đăng ký nhãn hiệu

Tổng cục Thuế trả lời để các Cục thuế được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (2).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Có phải cận thị 6 độ mới được hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Hồ sơ xin hoãn NVQS cần gì ?