BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2354/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: SởLao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Trả lời công văn số 835/SLĐTBXH-LĐVL ngày 12 tháng5 năm 2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị hướngdẫn chế độ đối với người lao động khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạnmột thành viên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nôngcông nghiệp Tam Đảo Vĩnh Phúc đang thực hiện sắp xếp lại thành công ty tráchnhiệm hữu hạn hai thành viên, tuy nhiên năm 2006 công ty đã được giải quyết laođộng dôi dư trong quá trình sắp xếp đổi mới theo Quyết định số 299/2005/QĐ-TTgngày 16/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển,nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp thì chỉ có công tythuộc đối tượng áp dụng Nghị định số 118/2014/NĐ-CP mới được tiếp tục thực hiệngiải quyết chính sách lao động dôi dư đối với cán bộ, công nhân viên của công tykhông bố trí được việc làm và không có điều kiện đào tạo lại để chuyển đổingành nghề trong quá trình sắp xếp lại doanh nghiệp và nguồn kinh phí lấy từQuỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

3. Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiđang trình Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 91/2010/NĐ-CPngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người laođộng dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhànước làm chủ sở hữu, trong đó quy định các công ty trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (bao gồm cả các công ty nông, lâm nghiệp)khi thực hiện sắp xếp lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được ápdụng các quy định tại Nghị định này để giải quyết chính sách đối với lao độngdôi dư. Trong thời gian chờ Chính phủ ban hành Nghị định mới thì chế độ đối vớingười lao động dôi dư được thực hiện theo các chế độ quy định tại Nghị định số 91/2010/NĐ-CP nêu trên.

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn Công ty trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên nông công nghiệp Tam Đảo Vĩnh Phúc thực hiện theo đúng quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào