BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------------
Số: 2354/TCHQ-TXNK
V/v: phân loại bộ cảm biến ô tô
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
Trả lời công văn số 683/HQLS-TXNK ngày 26/4/2011 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc phân loại mặt hàng cảm biến các loại (báo đèn lùi, phanh tay, chân côn ly hợp, báo nước động cơ, dầu… của các bộ phận trên xe ô tô) được doanh nghiệp khai báo vào nhóm 9025, 9026, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 và Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu;
Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 26/12/2007, Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008, Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 và Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính;
Căn cứ chú giải 1, Phần XVI, chú giải 2, Phần XVII; chú giải nhóm 85.36, 90.26 và 90.29 của hệ thống hài hòa HS; Thì việc phân loại mặt hàng doanh nghiệp khai báo là cảm biến xe ô tô thực hiện theo nguyên tắc sau:
- Mặt hàng cảm biến đơn thuần là các công tắc đóng ngắt mạch để chỉ báo lên đèn trên mặt taplo xe ô tô, thuộc nhóm 85.36;
- Mặt hàng cảm biến không đơn thuần là công tắc đóng ngắt mạch mà mang đặc trưng của thiết bị đo hoặc kiểm tra lưu lượng, mức, áp suất, nhiệt độ, vòng quay động cơ hoặc biến số của chất lỏng hay chất khí dùng cho động cơ chương 84 (Phần XVI) hoặc của xe ô tô (Phần XVII), các thiết bị đo hoặc kiểm tra được trang bị một bộ phận nhạy cảm với các biến đổi của đại lượng cần đo kèm một cơ cấu chỉ báo (Ở một số thiết bị, các biến đổi của bộ phận nhạy cảm này được biến đổi thành tín hiệu điện) thuộc nhóm 90.26 (cảm biến lưu lượng, mức, áp suất hoặc biến số của chất lỏng hay chất khí) hoặc 90.29 (cảm biến tốc độ quay), mã số cụ thể được xác định tùy vào loại thiết bị đo và kiểm tra.
Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn căn cứ vào loại hàng hóa thực nhập khẩu, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa, đối chiếu với quy định về phân loại, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai để xác định mã số và mức thuế cụ thể.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTSTQ, Trung tâm PTPLHH (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?