BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2354/TCT-KK
V/v cung cấp mẫu tờ khai đăng ký thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Ngày 22/5/2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 80/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế, thay thế Thôngtư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007, hiệu lực áp dụng từ 01/7/2012.

Khoản 1 Điều 21 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012của Bộ Tài chính quy định về trách nhiệm của cơ quan thuế cung cấp mẫu tờ khaiđăng ký thuế, hướng dẫn các thủ tục, kê khai hồ sơ đăng ký thuế, cấp mã số thuếvà Giấy chứng nhận đăng ký thuế đúng thời hạn quy định.

Tại các mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số80/2012/TT-BTC nêu trên có nhiều thay đổi cả về nội dung và thứ tự chỉ tiêutrên tờ khai đăng ký thuế. Vì vậy để đảm bảo kịp thời thực hiện các quy địnhcủa Thông tư số 80/2012/TT-BTC từ ngày 01/7/2012, Tổng cục Thuế đề nghị các CụcThuế thực hiện các việc sau:

1. Công bố công khai các mẫu tờ khai đăng ký thuế và hướngdẫn kê khai tờ khai đăng ký thuế tại bộ phận 1 cửa và trên website của cơ quanthuế để người nộp thuế nắm bắt thông tin làm căn cứ thực hiện;

2. Kịp thời giải đáp vướng mắc của NNT đối với các nội dungquy định tại Thông tư số 80/2012/TT-BTC giải thích hướng dẫn NNT kê khai cácchỉ tiêu trên tờ khai đăng ký thuế khi có yêu cầu của NNT trực tiếp hoặc quađiện thoại);

3. Trường hợp cần thiết, các Cục Thuế có thể chủ động biênsoạn, in ấn các tài liệu hỗ trợ NNT để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biếnvà hỗ trợ NNT trên địa bàn, đồng thời gửi về Tổng cục Thuế để báo cáo;

4. Đối với mẫu tờ khai đăng ký thuế dùng cho cá nhân, nhómcá nhân mẫu số 03-ĐKT- TCT, do không thay đổi về mẫu cũng như các chỉ tiêu trênmẫu tờ khai, Cục Thuế các tỉnh, thành phố tiếp tục cấp phát để NNT sử dụng;

5. Từ ngày 01/7/2012, Tổng cục Thuế không thực hiện in, cấpphát các mẫu tờ khai (bao gồm mẫu tờ khai đăng ký thuế dùng cho cá nhân, nhómcá nhân mẫu số 03-ĐKT-TCT), đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện giảithích, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn khai thác, sử dụng theo mẫutờ khai đăng ký thuế đã niêm yết tại bộ phận 1 cửa hoặc đã đăng tải trên cácTrang thông tin điện tử của cơ quan thuế. Đối với Giấy chứng nhận đăng ký thuế(mẫu số 10-MST) và Thẻ mã số thuế cá nhân (mẫu số 12-MST), Tổng cục Thuế tiếptục in, cấp phát cho cơ quan Thuế các cấp để sử dụng.

Tổng cục Thuế hướng dẫn thông báo để Cục Thuế các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện kịp thời./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường