BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2355/LĐTBXH-KHTC
V/v thông báo kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015.

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cụctrưởng Cục Người có công
(Chủ đầu tư dự án Trung tâm điều dưỡng thương binh Long Đất).

Thực hiện Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày28/11/2014, Quyết định số 2373/QĐ-TTg ngày 27/12/2014, Quyết định số 2375/QĐ-TTg ngày 28/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốnđầu tư pháttriểnnguồn ngân sách nhànước năm 2015; Quyết định số 1758/QĐ-BKHĐT ngày 03/12/2014,Quyếtđịnh số 1918/QĐ-BKHĐT ngày 27/12/2014,Quyết định số 1926/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tưvề việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nướcnăm 2015; Quyết định số 3042/QĐ-BTC ngày 28/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhvề việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1741/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2014của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phân bổ kế hoạch vốnđầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Công văn số 2335/LĐTBXH-KHTC ngày 18/6/2015của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao Chủ đầu tư dự án Trung tâmđiều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội thông báo kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 cho chi phíchuẩn bị đầu tư dự án Trung tâm điều dưỡng thươngbinh Long Đất là: 200,00 triệu đồng.

Yêu cầu Chủ đầu tư dự án tổ chức thực hiện kế hoạchvốn đầu tư được phân bổ theo đúng quy địnhhiện hành./.

(Công văn này thay thế Công văn số 5051/LĐTBXH-KHTC ngày 31/12/2014 của Bộ về việc thông báo kế hoạch vốn đầu tưpháttriển năm 2015)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Kho bạc NN Tp Hà Nội;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng