VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2355/VPCP-QHQT
V/v Dự án thành lập Trung tâm đào tạo Singapore Raffles

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và xã hội, Khoa học và Công nghệ,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2167 BKH/VPTĐ ngày 14 tháng 4 năm 2003) và ý kiến của các cơ quan liên quan, về Dự án thành lập “Trung tâm đào tạo Singapore Raffles” theo hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc thực hiện dự án thành lập “Trung tâm đào tạo Singapore raffles” theo hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, với mục tiêu là nội dung hoạt động như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nói trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý các vấn đề cụ thể để cấp giấy phép cho Dự án phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
Đoàn Mạnh Giao