VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------------
V/v: Đề án Truyền thông giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông (văn bản số 818/BTTTT-VCL ngày 21 tháng 3 năm 2014 và văn bản số 60/TTr-BTTTT ngày 14 tháng 10 năm 2013) về việc Phê duyệt Đề án “Truyền thông giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho các đối tượng thanh niên”; Căn cứ ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Thông báo số 141/TB-VPCP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:
Trên cơ sở các đề án do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn đã chuẩn bị, hợp nhất thành Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2014 - 2020”. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh Đề án trên, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2014.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan nêu trên biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: TC, KHĐT, TP, NV, VHTTDL;
- Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, V.III, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3). BH. 33
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định