BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2357/TCT-HTQT
V/v áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam - Thái Lan.

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty WPP (Thailand) Ltd- Atlas Communications.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 110214/Atlas ngày11/02/2014 của Công ty WPP (Thailand) Ltd - Atlas Communications (sau đây gọilà WPP (Thailand) và các công văn ngày 18/6/2014,ngày19/8/2014 và ngày 09/02/2015 bổ sung hồ sơtheo yêu cầu của Tổng cục Thuế) đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng Hiệp địnhtránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Thái Lan (sau đây gọi là Hiệp định)đối với hợp đồng dịch vụ quảng cáo truyền thông giữa WPP (Thailand) và Công tyTNHH P&G Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc áp dụng nội luật:

Điểm 2.a), Mục 3, Chương II, Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính quy định: tỷ lệ (%) thuế TNDNtính trên doanh thu chịu thuế đối với ngành dịch vụ là 5%; đối với thu nhập bảnquyền là 10%.

2. Về việc áp dụng Hiệp định:

2.1. Về nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ hoạt độngthiết kế:

- Theo quy định tại Hiệp định:

Khoản 1, 2 và 3, Điều 12 (Tiền bản quyền) của Hiệpđịnh quy định:

“1. Tiền bản quyền phát sinh tại một Nước ký kết và được trả cho đốitượng cư trú của Nước ký kết kia có thể phải chịu thuế tại Nước kia.

2. Tuy nhiên, những khoản tiền bảnquyền đó cũng có thể bị đánh thuế tại Nước ký kết nơi phát sinh và theo luậtcủa Nước này nhưng nếu người nhận là người thực hưởng thì mức thuế được tính sẽkhông vượt quá 15% tổng số tiền bản quyền được trả.

3. Thuật ngữ “tiền bản quyền”được sử dụng trong Điều này có nghĩa là các khoản thanh toán ở bất kỳ dạngnào được trả cho việc sử dụng, hoặc quyềnsử dụng, bản quyền tác giả của một tác phẩmvăn học, nghệ thuật hay khoa học, kể cả phim, điện ảnh hoặc các loại phim kháchoặc các loại băng dùng trong phát thanh và truyền hình, bằng phát minh, nhãnhiệu thương mại, thiết kế hoặc mẫu, đồ án, công thức hoặc quy trình bímật hoặc quyền sử dụng hoặc việc sử dụng thiết bị công nghiệp, thương nghiệphoặc khoa học, hay trả cho thông tin liên quan đến các kinh nghiệm công nghiệp,thương nghiệp hoặc khoa học.”

- Theo quy định tại Hợp đồng dịch vụ bổ sung(Supplemental Agreement) ngày 01/7/2013 và Hợp đồng Dịch vụ Marketing) giữa WPP(Thailand) và P&G Việt Nam:

Theo quy định tại Phần mở đầu, Điều 1.1.2 của Hợp đồngDịch vụ Marketing) và Điều A.5 của Hợp đồng dịch vụ bổ sung, WPP (Thailand) cótiến hành hoạt động thiết kế và tổng giá trị thanh toán mà WPP (Thailand) nhậnđược từ P&G Việt Nam theo Điều A.2 của Hợpđồng dịch vụ bổ sung có một phần thu nhập từ việc thiết kế. Đây là khoảnthu nhập có tính chất bản quyền theo quy định tại Khoản 3, Điều 12 của Hiệpđịnh nêu trên.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 của Hiệp định, thunhập bản quyền này có thể bị đánh thuế tại Việt Nam với mức thuế suất khôngvượt quá 15% trên tổng số tiền bản quyền được trả.

Căn cứ các quy định tại Khoản 2, Điều 12 của Hiệpđịnh và Điểm 2.a), Mục 3, Chương II, Thông tư số 60/2012/TT-BTC của Bộ Tàichính, thu nhập từ tiền bản quyền WPP (Thailand) thu được từ việc thực hiện Hợpđồng dịch vụbổ sung với P&G Việt Namsẽ phải chịu thuế TNDN tại Việt Nam theo tỷ lệ 10% trên doanh thu tính thuế.

2.2. Về nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ hoạt độngkinh doanh:

Thu nhập từ các dịch vụ khác do WPP (Thailand) cungcấp cho P&G Việt Nam theo quy định của Hợpđồng dịch vụ bổ sung được coi là thu nhập từ hoạt động kinh doanh và sẽthuộc diện điều chỉnh của Khoản 1, Điều 7 (Lợi tức doanh nghiệp) của Hiệp định.Cụ thể:

“1. Thu nhập hay lợi tức của xínghiệp tại một Nước ký kết sẽ chịu thuếtại Nước đó, trừ trường hợp xí nghiệp có tiến hành hoạt động kinh doanh tạiNước ký kết kia thông qua một cơ sở thường trú tại Nước kia. Nếu xí nghiệp cóhoạt động kinh doanh theo cách trên, thì các khoản thu nhập hay lợi tức của xínghiệp có thể bị đánh thuế tại Nước kia, nhưng chỉ trên phần thu nhập hay lợitức phân bổ cho cơ sở thường trú đó.”

Về việc xác định cơ sở thường trú, Điều 5 (Cơ sở thườngtrú) của Hiệp định quy định:

“1. Theo Hiệp định này, thuật ngữ“cơ sở thường trú” có nghĩa là một cơ sở kinhdoanh cố định mà qua đó xí nghiệp thực hiện toàn bộ hay một phần hoạt động kinhdoanh của mình.

2. Thuật ngữ “cơ sở thường trú” chủyếu bao gồm:

a. trụ sở điều hành;

b. chi nhánh;

c. văn phòng;

d. nhà máy;

e. xưởng;

f. mỏ, giếng dầu hoặc khí, mỏ đáhoặc bất kỳ địa điểm khai thác tài nguyênthiên nhiên khác;

g. một địa điểm xây dựng, công trìnhxây dựng, lắp đặt hoặc lắp ráp hay các hoạt động giám sát những cơ sở trên, nếuthời gian hoạt động của địa điểm, công trình hay hoạt động đó kéo dài liên tụcvượt quá sáu tháng.

4. Mặc dù có những quy định tạikhoản 1 và 2, những trường hợp một đối tượng - trừ đại lý có tư cách độc lậpđược điều chỉnh bởi khoản 5 - hoạt động thay mặt cho một xí nghiệp, có và thôngthường thực hiện tại một Nước ký kết thẩm quyền ký kết các hợp đồng mang tên xí nghiệp đó thì xí nghiệp đó sẽ đượccoi là có cơ sở thường trú tại Nước đó đối với các hoạt động mà đối tượng nàythực hiện cho xí nghiệp, trừ khi các hoạt động của đối tượng này được giới hạntrong các hoạt động ghi tại khoản 3 mà những hoạt động này nếu được thực hiệnthông qua một cơ sở kinh doanh cố định thì sẽ không làm cho cơ sở kinh doanh cốđịnh đó trở thành một cơ sở thường trú theo như các quy định tại khoản này.

5. Việc một công ty là đối tượng cưtrú của một Nước ký kết kiểm soát hoặcchịu sự kiểm soát bởi một công ty là đối tượng cư trú của Nước ký kết kia hoặcđang tiến hành hoạt động kinh doanh tại Nước kia (có thể thông qua một cơ sởthường trú hay dưới hình thức khác) sẽ không làm cho bất kỳ công ty nào trởthành cơ sở thường trú của công ty kia.”

Theo các thông tin, tài liệu do WPP (Thailand) cungcấp:

+ Trong quá trình thực hiện các ý tưởng, chiến lược,thông điệp truyền thông, WPP (Thailand) có cử các chuyên gia sang Việt Nam đểtham gia vào quá trình thực hiện ý tưởng.

+ Công ty TNHH Grey Global Group Việt Nam - công tyđược P&G Việt Nam thuê để triển khai các ý tưởng quảng cáo được phát triểnbởi WPP (Thailand) là công ty được sở hữu một phần bởi một công ty thuộc tậpđoàn WPP, và/hoặc P&G Việt Nam sẽ dựa vào tư vấn của WPP (Thailand) để lựachọn bên thứ ba triển khai các ý tưởng quảng cáo cho P&G Việt Nam.

Do đó, căn cứ quy định tại Điều 5 của Hiệp định nêutrên, WPP (Thailand) sẽ được coi là tiến hành hoạt động kinh doanh tại Việt Namthông qua một cơ sở thường trú tại Việt Nam nếu: WPP (Thailand) duy trì tạiViệt Nam một “cơ sở” có tính chất cố định và WPP (Thailand) thường xuyên tiếnhành hoạt động kinh doanh thông qua cơ sở này; hoặc WPP(Thailand) có một đại diện tại Việt Nam (là Công ty TNHH Grey Global GroupViệt Nam hoặc bất kỳ đối tượng nào khác) và thường xuyên đại diện cho WPP(Thailand) thực hiện việc xây dựng và triển khaicác ý tưởng thiết kế quảng cáo, chiến lược quảng cáo, thông điệp truyền thôngcho P&G Việt Nam; hoặc WPP (Thailand) có quyền định đoạt đối với cơ sở vật chất - kỹ thuật của đại diện tại Việt Nam trongquá trình xây dựng các ý tưởng thiết kế quảng cáo, chiến lược quảng cáo, thôngđiệp truyền thông cho P&G Việt Nam.

Tổng cục Thuế thông báo WPP (Thailand) biết để thựchiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫntại văn bản này. Trường hợp còn có vấn đề chưa rõ, đề nghị WPP (Thailand) cungcấp thêm hồ sơ và liên hệ với Cục ThuếTP. Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh (để hướng dẫn);
- Các Vụ: CS, DNL, PC - TCT;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thị Thanh Bình