BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2357/TM-XNK
V/v hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Canada năm 2003

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2002

Kính gửi: - Sở Thương mại Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 2601/STM-XNK ngày 16/12/2002 của Sở Thương mại Hà Nội về việc bổ sung hạn ngạch hàng dệt mày xuất khẩu sang thị trường Canada năm 2003 , Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

- Đồng ý cấp bổ sung hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Canadao năm 2003 cho các doanh nghiệp trực thuộc thành phố với số lượng như sau:

Quần (Cat.5a/b): Cấp 5.200 chiếc

Bộ Thương mại thông báo Sở Thương mại Hà Nội biết và thực hiện./.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu