BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 2358 /TM-XNK
Về việc xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Công ty Thương nghiệp XNK tổng hợp Đồng Tháp

Trả lời công văn số 199/TN .XNK ngày 14 tháng 7 năm 2003 của Công ty Thương nghiệp XNK Tổng hợp Đồng Tháp về vấn đề nêu trên, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Đồng ý Công ty Thương nghiệp XNK tổng hợp Đồng Tháp được xuất khẩu sang thị trường Campuchia 5.000 tấn NPK có nguồn gốc nhập khẩu.

Hàng xuất khẩu chỉ được giao qua các cửa khẩu đã được thoả thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia tại “Hiệp định về quy chế biên giới giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Nhân dân Campuchia” ngày 20 tháng 7 năm 1983.

Việc thanh toán tiền hàng xuất khẩu chỉ được thực hiện bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi qua Ngân hàng.

Việc xuất khẩu thực hiện theo quy định hiện hành.

Văn bản có hiệu lực đến 31 tháng 12 năm 2003.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự