BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
V/v: Giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết 13/NQ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La
Trả lời Công văn số 399/CT-THNVDT ngày 29/4/2014 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về xin ý kiến tháo gỡ vướng mắc về chính sách giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại Điều 2 Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường quy định:
“1. Giảm 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2012 đối với các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ đang được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà đơn giá thuê đất được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 03 ngày 12 năm 2010 của Chính phủ. Cơ chế giảm được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền giảm tiền thuê đất được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 17969/BTC-QLCS ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính và các văn bản của BộTài chính về việc hướng dẫn Quyết định số2093/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướngChính phủ.”
- Tại Điều 2 Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế quy định:
“Điều 2. Điều kiện để được giảm tiền thuê đất.
1. Sử dụng đất thuê đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật đất đai.
2. Có số tiền thuê đất xác định lại theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ tăng từ 2 lần trở lên so với tiền thuê đất phải nộp năm 2010 (với cùng mục đích sử dụngđất thuê và diện tích tính thu tiền thuê đất)”.

>> Xem thêm:  Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi một bên vắng mặt ? Tranh chấp đất đai phải kiện ở đâu ?

Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Sơn La nêu tại Công văn số 399/CT-THNVDT ngày 29/4/2014. Trường hợp tổ chức được nhà nước cho thuê đất đã được cơ quan Tài nguyên và Môi trường thanh tra kiểm tra và có kết luận sử dụng đất sai mục đích (một phần hay toàn bộ diện tích thuê) thì không được xem xét giảm 50% tiền thuê đất theo quy định tại Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính đối với phần diện tích đất sử dụng sai mục đích.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Sơn La được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Quản lý công sản;
- Vụ CST, Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?