BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2359/TCT-KK
V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cao Bằng

Trả lời công văn số 291/CT-KTT ngày 04/6/2012 của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng đề nghị hướng dẫn về việc khấu trừ, hoàn thuếGTGT hàng xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 06/01/2011, Bộ Tài chính có công văn số 130/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc khấu trừ thuế GTGT hàng xuất khẩu.

Theo nội dung hướng dẫn tại công vănsố 130/BTC-TCT thì trường hợp hàng xuất khẩu có đủ 3 điều kiện về Hợp đồng bán hàng hóa gia công hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài;Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu có xác nhận đã xuất khẩu của cơ quan hải quan; Chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu theo quy định tại Điểm 1.3(c) Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTCng ày 26/12/2008 của Bộ Tài chính nhưng cơ sở kinh doanh xuất khẩu không lập hóa đơn GTGT cho hàng xuất khẩu như quy định tại Điểm 2.3 Mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC có hạch toán kế toán đầy đủ doanh thu, chi phí của hàng hóaxuất khẩu trên sổ sách kế toán thì cơ sở kinh doanh xuất khẩu vẫn được kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của số hàng hóa thực tế xuất khẩu và bị xửphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng hóa đơn chứng từ theo quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việcin, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Cao Bằng căn cứ vào nội dung của công văn số 130/BTC-TCT ngày 06/01/2011 nêu trên và tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cao Bằng biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Vụ TT-Hỗ trợ;
- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ


Phạm Quốc Thái