B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 236/BTC-TCHQ
V/v chính sách thuế đối với sản phẩm sản xuất của DNCX bán vào thị trường nội địa

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH SamsungElectronics Việt Nam Thái Nguyên.
(Địa ch: Khu Công nghiệp Yên Bình I, Huyện Phổ Yên,tỉnh Thái Nguyên)

Bộ Tài chính nhận được văn bản số 354/SEVT-FIN ngày11/11/2014 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) vềviệc xác định mức thuế suất và phương pháp tính trị giá tính thuế của sản phẩmsản xuất bán vào thị trường nội địa, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Nội dung đề nghị của SEVT tại văn bản nêu trêntương tự như đề nghị của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) tạicông văn số 0208/14-FIN/SEV Vấn đề này Bộ Tài chính đã có hướng dẫn tại côngvăn số 16166/BTC-TCHQ ngày 21/11/2013 và công văn số 13893/BTC-TCHQ ngày01/10/2014. Đề nghị SEVT tham khảo 2 công văn nêu trên để thực hiện.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc thìbáo cáo Bộ Tài chính chi tiết trường hợp phát sinh và đề xuất hướng xử lý.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- TCT. Nguyễn Ngọc Túc (để biết);

-
Lưu: VT,TCHQ (10b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường