BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 236/BXD-KHTC
V/v Hỗ trợ lãi suất vốn vay cho Công ty Cổ phần XM Công Thanh

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 682/VPCP-KTTH ngày 4/2/2009của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay cho Công ty cổ phần ximăng Công Thanh, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chínhphủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, Quyết định số 102/2006/QĐ-TTg ngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và banhành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá thì Dự án đầutư xây dựng Nhà máy xi măng Công Thanh thuộc Công ty Cổ phần xi măng Công Thanhđã đi vào sản xuất từ tháng 7/2008 thuộc đối tượng được hưởng các ưu đãi về đầutư của Nhà nước.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chínhphủ tổng hợp ý kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CTCP Xi măng Công Thanh đã ký
- Lưu: VP, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam