TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 236/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 1 năm 2013

Kính gửi:

Công ty cổ phần nhựa Bình Minh.
Địa chỉ: 240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6.
MST 0301464823

Trả lời văn thư số 26/CV-BM /TCKT/2012 ngày 25/12/2012của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2.đ Điều 4 Thông tư số 203/2009/TT-BTCngày 20/10/2009 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấuhao tài sản cố định (TSCĐ):

“...

Trường hợp doanh nghiệp thuê đất thì tiền thuê đất đượctính vào chi phí kinh doanh, không ghi nhận là TSCĐ vô hình. Cụ thể:

+ Nếu doanh nghiệp thuê đất trả tiền thuê một lần chocả thời gian thuê thì được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh theo số năm thuêđất.

+ Nếu doanh nghiệp thuê đất trả tiền thuê hàng năm thìhạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ tương ứng số tiền thuê đất trả hàngnăm.”

Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

Trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê đất tại Khu côngnghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức - Long An để đầu tư xây dựng nhà máy với thời gianthuê là 50 năm kể từ năm 2011 thì tiền thuê đất trả hàng năm trong thời gianxây dựng nhà máy (từ năm 2011 đến năm 2013) được tính vào chi phí được trừ khitính thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- PKTT số 1;
- Web CTTP;
- Lưu: (HC,TTHT)
3071 – 319616/12 Tri01

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga