TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 236/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty cổ phần sản xuất & thương mại Hoàng Đạt
(Đ/c: 38/D5 Hoàng Ngân - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội)

Trả lời công văn số 93-CV/HĐ ngày11/03/2013 của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hoàng Đạt nêu vướng mắcliên quan đến C/O mẫu E số E134424120162147 ngày 04/02/2013, Cục Giám sát quảnlý về Hải quan có ý kiến như sau:

Về vướng mắc của Công ty đề cập tạicông văn, Tổng cục Hải quan cần trao đổi với Bộ Công Thương - cơ quan đầu mốivề xuất xứ và sẽ có trả lời khi nhận được ý kiến của cơ quan này.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để Công ty biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn