BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 236/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc EVFTA

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/NL-CVTC-2021 của Công ty TNHH Nhiêu Lộc phản ánh về việc hàng hóa nhập khẩu của Công ty được yêu cầu phải nộp đồng thời bản gốc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ do người xuất khẩu phát hành và bản gốc chứng nhận xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền phát hành.

Căn cứ Điều 19 Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu; căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính; trên cơ sở hướng dẫn tại công văn số 5575/TCHQ-GSQL ngày 21/8/2020, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp người nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ EU, thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018, có chứng từ tự chứng nhận xuất xứ do nhà xuất khẩu EU phát hành đáp ứng quy định tại Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương thì được xem xét, áp dụng thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt theo EVFTA.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Nhiêu Lộc;
(Đ/c: 50/15/25 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh)
- Lưu VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành