BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 236/TCT-CS
V/v chi phí lãi vay

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 1581/CT-TTrT ngày 15/12/2014 của Cục Thuếtỉnh Cà Mau về chi phí lãi vay ngân hàng để đầu tư, góp vốn điều lệ thành lậpCông ty con, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến vấn đề chi phí trả lãi vay ngân hàng để đầutư, góp vốn thành lập công ty con, Tổng cục Thuế đã có công văn số 432/TCT-CS ngày29/1/2011 gửi Cục Thuế tỉnh Bình Định. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau tham khảohướng dẫn của Tổng cục Thuế nêu tại công văn số 432/TCT-CS nêu trên và tìnhhình thực tế của doanh nghiệp để hướng dẫn đơn vị thực hiện phù hợp (công văn số432/TCT-CS ngày 29/1/2011 của Tổng cục Thuế gửi kèm).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Cà Mau biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung