BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2361/BCT-XNK
V/v xử lý vi phạm hành chính hàng TNTX chuyển tiêu thụ nội địa

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2012

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời công văn số 976/TCHQ-PCngày 01 tháng 03 năm 2012 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vi phạm hànhchính hàng TNTX chuyển tiêu thụ nội địa của Doanh nghiệp tư nhân Ro Li, Bộ CôngThương có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại, gỗ tròn và gỗ xẻnhập khẩu từ các nước và các nước có chung đường biên giới không phải xin giấyphép của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương); riêng gỗ tròn và gỗ xẻ nhậpkhẩu từ Campuchia phải xin giấy phép nhập khẩu hoặc giấy phép tạm nhập tái xuấtcủa Bộ Công Thương.

Như vậy, việc nhập khẩu gỗ tròn vàgỗ xẻ từ Campuchia phải có giấy phép của Bộ Công Thương, kể cả trường hợp doanhnghiệp thay đổi loại hình nhập khẩu sang tạm nhập tái xuất hoặc tạm nhập táixuất sang nhập khẩu đều phải có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hảiquan căn cứ quy định nêu trên để xử lý vi phạm theo quy định về xuất nhập khẩuhiện hành.

Việc xem xét ngừng cấp giấy phéptạm nhập tái xuất hàng hóa đối với Doanh nghiệp cần phải thực hiện theo đúngquy định của pháp luật.

Nơi nhận:
­­- Như trên;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên