BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2361/TCT-KK
V/v kê khai và hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Sojitz Việt Nam
(Địa chỉ: 183 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số ACTG1224 ngày 24/12/2013 của Công ty TNHH SojitzViệt Nam về việc kê khai và hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư tại tỉnh ĐồngNai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tiết c Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 củaBộ Tài chính hướng dẫn kê khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư:

“...Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư tại địabàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngkhác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sởchính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinhdoanh, chưa đăng ký thuế thì người nộp thuế phải lập hồ sơ khai thuế riêng chodự án đầu tư và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đóng trụ sở chính.Nếu số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ muavào sử dụng cho dự án đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giátrị gia tăng cho dự án đầu tư. Trường hợp người nộp thuế có quyết định thànhlập các Ban Quản lý dự án đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngkhác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế quảnlý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương, Ban Quản lý dự án có condâu theo quy định của pháp luật, lưu giữ so sách chứng từ theo quy định củapháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và đượccấp mã số thuế phụ thuộc thì Ban quản lý dự án được lập hồ sơ khai thuế riêngvới cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế.”

- Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“...Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đốitượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư cơ sở sản xuấtmới tại địa bàn tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phốnơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưađăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, nếu có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoànthuế GTGT cho dự án đầu tư. Cơ sở kinhdoanh phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng đối với trường hợp này. Trườnghợp có ban quản lý dự án thì ban quản lý dự án thực hiện đăng ký, kê khai lậphồ sơ hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế (trừ banquản lý dự án cùng địa bàn tỉnh, thành phốnơi đóng trụ sở chính do doanh nghiệp trụ sở chính lập hồ sơ hoàn thuế GTGT).Khi dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp mới đã hoàn thành và hoàn tất các thủtục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộpthuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế GTGT phátsinh, số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn của dự án để bàn giaocho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuếvà đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Sojitz Việt Nam có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, thực hiện đầu tư “Dự án đường ống tiếp nhận và cung cấpkhí CNG - Khu công nghiệp Long Đức” tại tỉnh Đồng Nai. Nếu dự án chưa đi vàohoạt động, chưa phát sinh doanh thu thì công ty thực hiện kê khai riêng thuếGTGT đầu vào của dự án tại trụ sở chính ở thành phố Hồ Chí Minh và được hoànthuế GTGT cho dự án theo quy định.

Khi dự án hoàn thành, đồng thời hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thì công typhải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưađược hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệpmới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định với cơquan thuế quản lý trực tiếp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Sojitz Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ: PC, CS (TCT);
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu