BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2361/TCT-KK
V/v Kê khai nộp thuế và quyết toán thuế đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định tại quyết định số 91/2005/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2008

Kính gửi:

Cục Thuế các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Bình Thuận, Cần Thơ, Thừa Thiên Huế, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn

Tổng cục Thuế nhận được báo cáo của các Cục Thuếphản ánh về việc thực hiện tính thuế và quyết toán thuế đối với hoạt động kinhdoanh trò chơi điện tử có thưởng quy định tại Quy chế quản lý tài chính đối vớihoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng ban hành kèm theo Quyết định số91/2005/QĐ-BTC ngày 8/12/2005 của Bộ Tài chính; Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đãbáo cáo Bộ Tài chính, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổngcục Thuế hướng dẫn việc thực hiện kê khai nộp thuế và quyết toán thuế đối vớihoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng như sau:

Quyết định số 91/2005/QĐ-BTC ngày 8/12/2005 của BộTài chính ban hành kèm theo Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động kinhdoanh trò chơi có thưởng đã quy định:

- Tại điểm 2, Điều 17 quy định về điều kiện hoạtđộng: "Xác nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi có thưởng của Bộ Tàichính sẽ là căn cứ để cơ sở kinh doanh bố trí số lượng, chủng loại máy chơi tròchơi có thưởng, tổ chức hoạt động kinh doanh và thực hiện các nghĩa vụ thuế"

- Tại Điều 8 quy định về phương thức nộp thuế:

"1. Cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử cóthưởng thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế thunhập doanh nghiệp theo phương thức khoán…

b. Căn cứ vào Khung thuế khoán quy định tại Phụ lụcvà tình hình kinh doanh cụ thể của cơ sở kinh doanh. Cục Thuế tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương xác định mức thuế khoán cụ thể cho từng cơ sở kinh doanhvà chi tiết cho mỗi loại thuế. Mức thuế khoán được ổn định trong thời gian hai(02) năm.

2. Cơ sở kinh doanh trò chơi có thưởng không thuộcquy định tại khoản 1 Điều này thực hiện nộp thuế theo Pháp luật hiện hành;trường hợp, Bộ Tài chính có quyết định cho phép khoán thuế thì thực hiện nộpthuế theo phương thức và mức thuế khoán cụ thể quy định tại Quyết định đó".

Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Thuế hướng dẫnviệc kiểm tra kê khai nộp thuế và quyết toán thuế năm 2006, 2007 đối với các cơsở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng như sau:

Cục Thuế kiểm tra, xác định cơ sở kinh doanh tròchơi điện tử có thưởng có đủ các điều kiện dưới đây:

Điều kiện 1: Bộ Tài chính xác nhận đủ điều kiệnkinh doanh;

Điều kiện 2: Đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế ápdụng thuế khoán và được cơ quan thuế kiểm tra, thông báo mức thuế khoán cụ thểtheo quy định tại điểm 1(b), Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số91/2005/QĐ-BTC;

Điều kiện 3: đã thực hiện Kê khai, nộp thuế hàngtháng theo phương thức khoán;

Căn cứ vào điều kiện cơ sở kinh doanh đạt được, CụcThuế thực hiện tính và quyết toán thuế đối với từng cơ sở hoạt động kinh doanhtrò chơi điện tử có thưởng năm 2006 và 2007 như sau:

1. Đối với cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử cóthưởng đủ 03 (ba) điều kiện trên thì thực hiện kê khai nộp thuế GTGT, TTĐB,TNDN theo mức thuế khoán quy định tại Quy chế quản lý tài chính đối với hoạtđộng kinh doanh trò chơi có thưởng ban hành kèm theo Quyết định số91/2005/QĐ-BTC.

Thời điểm được áp dụng nộp thuế theo phương thứckhoán tính từ tháng đơn vị được cơ quan thuế thông báo mức thuế khoán và thờigian áp dụng kê khai, nộp thuế theo phương thức khoán (sau khi được Bộ Tàichính xác nhận đủ điều kiện kinh doanh).

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, nếu đơn vị đãáp dụng thuế khoán vi phạm các điều kiện quy định tại Quy chế quản lý tài chínhđối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng ban hành kèm theo Quyết định số91/2005/QĐ-BTC như: vi phạm về chủng loại máy, vi phạm về cho người Việt Namvào chơi, vi phạm về hạch toán kế toán… sẽ không được nộp thuế theo phương thứckhoán.

2. Đối với các cơ sở kinh doanh chưa đủ 03 (ba)điều kiện trên thì thực hiện kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế theo kê khai vàáp dụng mức thuế theo quy định của các Luật thuế. Cơ sở kinh doanh căn cứ vàocác hóa đơn, chứng từ phát sinh của hoạt động kinh doanh này để kê khai, tínhsố thuế phải nộp.

Từ ngày 01/01/2008 cơ sở kinh doanh trò chơi điệntử có thưởng thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuếthu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác theo quy định tại Quyết định số 84/2007/QĐ-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quảnlý tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng.

Giao Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương căn cứ vào Quyết định số 91/2005/QĐ-BTC và hướng dẫn trên đây rà soát,kiểm tra xác định cụ thể điều kiện hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử cóthưởng đáp ứng để xác định phương thức kê khai, nộp thuế. Yêu cầu cơ sở kinhdoanh xác định số thuế phải nộp năm 2006, 2007 của hoạt động kinh doanh này.Kiểm tra, đôn đốc đơn vị nộp kịp thời vào Ngân sách Nhà nước và báo cáo kết quảthực hiện về Tổng cục Thuế trước ngày 30/7/2008.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết vàthực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo kịp thời về Tổngcục Thuế để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CST; Cục TCĐN, Ttra;
- Các Ban: CS, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến