VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2361/VPCP-CN
V/v đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đính chính văn bản

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tại điểm 1, phần “Tổng giá trị hợp đồng.....” văn bản số 319/CP-CN ngày 21 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ về việc kết quả chỉ định thầu tư vấn giám sát Dự án Đại lộ Đông tây có ghi: “- Tổng giá trị hợp đồng (bao gồm dự phòng, không kể trượt giá) là 1.642.296.146 Yên Nhật Bản +...”.

Do sơ xuất trong khâu đánh máy văn bản số 1364 BKH/VPXT ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ về kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn giám sát xây dựng Đại lộ Đông Tây phần giá trị bằng tiền Yên Nhật Bản trong tổng giá trị hợp đồng có sai sót. Nay theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2697 BKH/VPXT ngày 08 tháng 5 năm 2003) xin đính chính lại như sau:

“- Tổng giá trị hợp đồng (bao gồm cả dự phòng, không kể trượt giá) là 1.624.296.146 Yên Nhật Bản+...”

Văn phòng Chính phủ xin thông báo lại để Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự