BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------

Số: 2362/TCT-CS

V/v: thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ KHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2010

Kính gửi:

- Công ty TNHH Tư Vấn Trần Đình Cửu
(Đ/c: 163A - 165BC1, phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM)
- Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường
(Đường Đồng Khởi, phuờng Tân Hiệp, Tp. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 13/CV /TĐC.2010 ngày 08/03/2010 của Công ty TNHH Tư Vấn Trần Đình Cửu và công văn số 134/QTKTMT-HCTH ngày 18/03/2010 của Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai về áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ khoa học và công nghệ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.15 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn: "Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ; các dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng tri thức khoa học và công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet" áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Tại điểm 3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: "Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại mục II, phần A; Điểm 1, 2 Mục II, phần B Thông tư này".

Căn cứ hướng dẫn trên hoạt động tư vấn ứng dụng các hệ thống quản lý chất lượng của Công ty TNHH Tư vấn Trần Đình Cửu và các hoạt động tư vấn như: đánh giá tác động môi trường, giám sát môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, lập đề án bảo vệ môi trường, đào tạo nghiệp vụ quan trắc phân tích môi trường, phân tích mẫu môi trường... của Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai nếu được thực hiện theo quy định tại Điều 23 về hợp đồng khoa học và công nghệ (Luật khoa học và công nghệ) phục vụ việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thì áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%. Trường hợp không phải là hợp đồng khoa học công nghệ thì áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế thông báo để đơn vị biết và đề nghị liên hệ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC- BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Cục thuế Tp. HCM;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, CS (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai