VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 2362/VPCP-QHQT

V/v: Phương án tham dự Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN và Hội nghị Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Công thương;
- Bộ Ngoại giao.

Xét báo cáo của Bộ Công thương tại văn bản số 3248a/BCT-ĐB ngày 31 tháng 3 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đồng ý các kiến nghị của Bộ Công thương tại văn bản nêu trên. Giao Bộ trưởng Bộ Công thương tiếp tục làm việc với các Bộ trưởng kinh tế ASEAN để hoàn thiện các văn kiện trình Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo Bộ Công thương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg CP;
- Ban Thư ký ASEAN 2010;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc