NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

Số: 2363/NHNN-QLNH
V/v quản lý vay và trả nợ nước ngoài của Doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương

Tiếp theo công văn số 09/NHNN-QLNH ngày 04/01/2006 của Ngânhàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý vay và trảnợ nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc xử lý các trường hợpvi phạm quy định hiện hành về việc xem xét xác nhận đăng ký hoặc đăng ký thayđổi liên quan đến khoản vay nước ngoài của Doanh nghiệp như sau:

1. Đối với các khoản vay thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký hoặcđăng ký thay đổi vay, trả nợ nước ngoài của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương (theo quy định tại Thông tư 09/2004/TT-NHNNngày 21/12/2004):

(i) Nếu Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương (Chi nhánh) phát hiện vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm thìchuyển hồ sơ cho Thanh tra Chi nhánh xem xét, xử lý theo thẩm quyền, không phảitrình hồ sơ vi phạm báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại điểm24(a) Thông tư số 09/2004/TT-NHNN ngày 21/12/2004.

(ii) Thanh tra Chi nhánh thụ lý hồ sơ, xem xét và xử lý viphạm theo quy định hiện hành và có quyết định xử lý vi phạm doanh nghiệp vàNgân hàng được phép có liên quan (nếu có). Thanh tra Chi nhánh có trách nhiệmthông báo quyết định xử lý vi phạm của doanh nghiệp cho đơn vị xử lý đăng kýhoặc đăng ký thay đổi vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

(ii) Đơn vị xử lý đăng ký hoặc đăng ký thay đổi vay, trả nợnước ngoài tại Chi nhánh tiếp tục xem xét và xử lý việc đăng ký hoặc đăng kýthay đổi vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp theo quy định hiện hành vềquản lý vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp và các văn bản quy phạm phápluật khác có liên quan.

2. Đối với các khoản vay thuộc thẩm quyền xác nhận đăng kýhoặc đăng ký thay đổi vay, trả nợ nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(Vụ Quản lý Ngoại hối), trường hợp có vi phạm, hồ sơ sẽ được chuyển về Thanhtra Chi nhánh liên quan (nơi Ngân hàng được phép hoặc doanh nghiệp đóng trụ sởchính) để thụ lý, xem xét, xử lý vi phạm theo quy định hiện hành và có quyếtđịnh xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp và Ngân hàng được phép có liên quan(nếu có), sau đó thông báo để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý Ngoạihối) tiếp tục xem xét và xử lý việc đăng ký hoặc đăng ký thay đổi vay, trả nợnước ngoài của doanh nghiệp theo quy định hiện hành về quản lý vay và trả nợnước ngoài của doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liênquan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Chinhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Thốngđốc Ngân hàng Nhà nước xem xét quyết định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ NHNN;
- Thanh tra NHNN
- Lưu VP, QLNH.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến