BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2363 TM/TCCB
V/v xác định giá giao doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Bộ Tài chính

Triển khai Quyết định số 152/2002/QĐ-CP ngày 7/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về giao Công ty dịch vụ đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Thương mại cho tập thể người lao động tại doanh nghiệp, ngày 18/4/2003, Bộ Thương mại đã có Quyết định số 449/2003/QĐ-BTM về việc xác định giá định doanh nghiệp thực hiện chuyển giao, trong đó tại thời điểm 0h ngày 01/01/2003 giá trị thực hiện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 824.540.612 đồng.

Căn cứ điểm 2.4, Mục II của Thông tư số 47/2000/TT-BTC ngày 24/5/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi giao, bán doanh nghiệp nhà nước thì giá giao doanh nghiệp được xác định trên cơ sở phần còn lại của giá trị thực tế của phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp sau khi trừ đi chi phí giao doanh nghiệp như quy định tại điểm 2.3 của Thông tư. Nhưng tại điểm 2.3 của Thông tư có quy định kết thúc quá trình giao doanh nghiệp, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước thực hiện giao có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán toàn bộ các khoản chi phí cho việc giao với cơ quan quyết định giao doanh nghiệp và cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp cùng cấp.

Để có cơ sở thực hiện việc xác định giao doanh nghiệp nói trên, Bộ Thương mại đề nghị Bộ Tài chính giải thích, hướng dẫn cụ thể quy định về tỷ lệ, xác định mức chi phí giao doanh nghiệp, cơ sở phê duyệt tổng mức chi phí giao doanh nghiệp (khi chưa thực hiện xong việc giao doanh nghiệp), cánh tính cụ thể việc xác định giao và ký hợp đồng giao doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ.

Mong được Bộ Tài chính quan tâm, hướng dẫn để Bộ Thương mại kịp triển khai việc giao doanh nghiệp theo tiến độ Chính phủ quy định./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Như Đính