TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2364/TXNK-PL
V/v phân loại các loại máy công nghiệp dùng để nghiền và ép đùn thức ăn nuôi cá

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được Công văn số 1985/HQCT-TTr ngày 26/10/2016 (kèm tài liệu) của Cục Hải quan TP. Cần Thơ đề nghị giải đáp về vướng mắc phân loại mặt hàng máy nghiền và máy ép đùn thức ăn nuôi cá. Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; chú giải chi tiết nhóm 84.36.

Theo nội dung chú giải chi tiết nhóm 84.36:

Nhóm này bao gồm máy móc, không thuộc các nhóm 84.32 tới 84.35, thuộc loại sử dụng trong các trang trại (kể cả các trường học nông nghiệp, hợp tác xã hoặc các trạm thí điểm), trong rừng, nông trại, hoặc trang trại nuôi (chăm sóc) gia cầm hoặc trang trại nuôi ong hoặc hình thức tương tự như vậy. Tuy nhiên, loại trừ những máy móc rõ ràng thuộc loại được thiết kế để sử dụng trong công nghiệp.

The heading covers machinery, not falling in headings 84.32 to 84.35, which is of the type used on farms (including agricultural schools, co-operatives or testing stations), in forestry, market gardens, or poultry-keeping or bee-keeping farms or the like. However, y of a kind designed for industrial use.

Như vậy các máy nghiền và máy ép đùn dùng để sản xuất thức ăn nuôi cá phù hợp phân loại vào nhóm 84.36, với điều kiện các máy này được xác định là không phải máy thiết kế để sử dụng trong công nghiệp (máy công nghiệp).

Trong trường hợp xác định được máy nghiền và máy ép đùn dùng để sản xuất thức ăn nuôi cá là các máy công nghiệp thì phù hợp phân loại vào nhóm 84.79.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Cần Thơ căn cứ vào thực tế hàng hóa (thiết kế, công suất, chức năng, mục đích sử dụng.v.v...) để xác định các mặt hàng có phải là máy công nghiệp hay không? Trên cơ sở đó xác định nhóm, phân nhóm và mã số phân loại cụ thể của hàng hóa.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Cục Hải quan TP. Cần Thơ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

: VT, PL (Toàn - 3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Trịnh Mạc Linh