ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2364/UBND-VX
V/v: Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa Hè - Thu

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Các sở, ngành, đoàn thể Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Trước tình hình khí hậu biến đổi, ảnh hưởng của môi trườngvà các điều kiện của tự nhiên tác động đến sức khỏecon người, làm tăng khảnăng xảy ra một số bệnhnhư sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, dịch tả, cúm A/H1N1, cúm A/H5N1, cúm A/H7N9, làm tăngtốc độ sinh trưởng và phát triển nhiều loại vi khuẩn và côn trùng, vật chủ mang bệnh như: ruồi, muỗi,chuột, bọ chét, ve, kiến bakhoang.

Năm 2013, Hà Nội dự báo dịch sốt xuất huyết và tay chân miệngvẫn là thách thức trong công tác phòng chống dịch, dịch cúm A, tiêu chảy cấp dophẩy khuẩn tả có thể bùng phát trở lại. Ngoài ra với diễn biến bất thường củathời tiết, tốc độ đô thị hóa tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, tình trạng di biến độngdân cư, vấn đề ô nhiễm môi trường, an toàn vệsinh thực phẩm và sự giao lưu Quốc tế trong Thế giới mở nên có khả năng xuất hiện những dịch bệnh mới, dịch bệnhxâm nhập hoặc một số dịch bệnh khác. Từ đầu năm đến nay trên địa bàn Thành phố ghi nhận 33 trường hợp mắc sốt xuấthuyết, 108 trường hợp mắc bệnh tay chânmiệng, 04 trường hợp mắc liên cầu khuẩn ln, không có trường hợp nào tử vong do bệnh dịch. Tình hình dịchbệnh trên địa bàn Thành phố chưa có diễn biến bất thường. Tuy nhiên, ở một số tỉnh,thành phố dịch bệnh trên người (bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết), dịch bệnhtrên gia súc, gia cầm có khả năng lây sang người(cúm gia cầm, bệnh tai xanh trên ln) đang diễn biến phức tạp. Hơn nữa. hiện nay thời tiết đã bắt đầu chuyển mùa làm gia tăng nguy cơbùng phát dịch bệnh trên địa bàn thành phố, để chủ động triển khai phòng, chốngdịch bệnh mùa Hè - Thu. UBND Thành phố giao nhiệm vụ:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoànthể Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã

- Tập trung chỉ đạo xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai các biện phápphòng, chống dịch bệnh mùa Hè - Thu, nhất là trong các thời điểm giao mùa, đặcbiệt chú trọng các bệnh dịch như sốt xuất huyết, tay chân miệng, tả và các dịchbệnh mùa mưa bão. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động ápdụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường cơ quan, nơi công cộng, khu dân cư và tại mỗi giađình, huy động các đơn vị tập thể, các gia đình, cá nhân, mọi người dân thamgia vệ sinh môi trường tại đường phố, đường làng, ngõ xóm khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, phế liệu, đảm bảo môi trường sạch,thông thoáng để dịch, bệnh không có điềukiện phát sinh.

- Chủ động chuẩn bị cơ sở khám chữa bệnh, phương tiện, vật tư tiêu hao, độingũ cán bộ y tế, thực hiện cứuchữa người bệnh kịp thời trong mọi tình huống.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệsinh phòng chống dịch bệnh tại các nhà ga, điểm công cộng, nơi thường xuyên tậptrung đông người, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà hàng, siêu thị, chợ, cơ sởkinh doanh ăn ung, bếp ăn tậpthể nơi có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh trên địa bàn, xử lý nghiêm những trườnghợp vi phạm theo quy định.

2. Sở Y tế

- y dựng các phương án và chỉ đạo hệ thốngy tế từ thành phố đến cơ sở chun bịđy đủ cơ sở vật chất, thuốc men, hóachất, phương tiện máy móc, đội ngũ cánbộ y tế; tăng cường tổ chức dự báo, giámsát phát hiện dịch kịp thời, sẵn sàng cấp cứu, tiếp nhận, điều trị bệnh nhân vàkhoang vùng dập tắt ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, không để dịch lây lan radiện rộng. Đẩy mạnh hoạt độngtruyền thông cho cộng đồng về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chứcvệ sinh môi trường, đảm bảo nguồn nước sạch trong sinh hoạt, vệ sinh an toàn thựcphẩm, triển khai biện pháp phòng trừ côntrùng và phòng bệnh từ gia súc,gia cm truyncho người.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nắm bắt kịp thờithông tin về dịch bệnh trên gia súc, gia cầm để chủ động có biện pháp phòng bệnhdịch truyn sang người.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạothực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong trường học đặc biệt là phòng, chng dịch tay chân miệng trong các trườngmầm non.

- Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra công tácphòng, chống dịch bệnh mùa Hè - Thu, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩmphòng, chống các bệnh lây truyền qua thực phẩm.

- Thường xuyên tổng hợp báo cáo, đề xuất UBNDThành phố khen thưởng, kỷ luật kịp thời các đơn vị, cá nhân trong thực hiệncông tác phòng chng dịch bệnhtrên địa bàn Thành phố.

3. S Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

- Chỉ đạo giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm để chủ động bao vây, xử lý dịchđặc biệt là cúm gia cầm, bệnh lở mồm, long móng, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Thông tin kịp thời diễn biến dịchbệnh trên gia súc, gia cầm cho ngành Y tế để triển khai biện pháp phòng chống dịchbệnh trên gia súc, gia cầm không đ dịch truyn sang người.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các nhóm thực phm: thịt, thủy sản, trứng, sữa và rau, củ, quả từ nơi sản xuất, chế biến đến lưu thông, phân phối.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tiếp tục chỉ đạo các trường học tăng cường các biện phápphòng, chống dịch bệnh trong nhà trường: duy trì hoạt động vệ sinh môi trườngphòng, chống dịch hàng tuần: Vệ sinh trưng, lp,vệ sinh đồ dùng học tập, đồ chơi của trẻ ( các trường mầm non). Phối hợp với các đơn vị của ngành Y tếđảm bảo công tác vệ sinh phòng, chng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm cho kỳ thi tuyển sinh, thi tt nghiệp các bậc học.

- Phối hợp với Sở Y tếtổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế trường học kiến thức chuyên môn trong phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo antoàn vệ sinh thực phẩm trong trường học.

5. S Thông tin truyền thông

Phi hợpvới các sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các báo, đài Thànhphố chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông y tế, phổ biến các biện pháp để cáctổ chức và người dân nâng cao nhận thức và chủ động đề phòng dịch bệnh.

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các Đoàn thể Thành phố phốihợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan truyn thông tổ chứctuyên truyn, phát động toàn dân tích cực thamgia công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Hè - Thu.

UBND Thành phố đề nghị Ủy banMTTQ Thành phố, các Đoàn thể Chính trị xã hội Thành phố và yêu cầu Giám đốc, Thủtrưởng các sở, ban, ngành, Đoàn thể Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện,thị xã trên địa bàn Thành phố khẩn trương triển khai nội dung nêu trên, định kỳhàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố (qua Sở Y tế để tổng hợp)./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế; (để báo cáo)
- TT TU. TtT HĐND TP; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND TP;
- CPVP UBND TP;
- Đài PTTH HN, Báo HNM, KTDT, ANTĐ, Phân xã HN;
- Phòng VX, TTTH, TH;
- Lưu: VT, VXTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc