VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 2364/VPCP-KGVX

V/v: Đăng cai tổ chức Olympic Sinh học Quốc tế năm 2016 tại Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng cai tổ chức Olympic Sinh học Quốc tế năm 2016 tại Việt Nam (tờ trình số 129/TTr-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2010), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến:

- Đồng ý đăng cai tổ chức Olympic Sinh học Quốc tế sau 2016 tại Việt Nam.

- Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan và Hội Các ngành Sinh học Việt Nam xây dựng Đề án và tổ chức thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Các Bộ: NG, KH&ĐT, TC, CA, TT&TT, Y tế;
- Trung ương Đoàn TTNCS Việt Nam;
- Hội Các ngành Sinh học Việt Nam
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, ĐP, KTN, PL, TH, NC, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ