BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2365/BKHCN-TCCB
V/v tổ chức kỳ thi nâng ngạch Nghiên cứu viên cao cấp, Kỹ sư cao cấp năm 2010

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong cácđơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 củaChính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ;Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫnthực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ; Thông tư 04/2007/TT-BNVhướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP và Nghị định số121/2006/NĐ-CP Thông tư số 74/2005/TT-BNV ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nộivụ hướng dẫn một số điều của Nghị định 115/2003/NĐ-CP Nghị định 116/2003/NĐ-CP và Nghị định 117/2003/NĐ-CP ; Công văn số 1855/BNV-CCVC ngày 18 tháng 6 năm 2010của Bộ Nội vụ về việc thi nâng ngạch nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp năm2010 và Công văn số 3021/BNV-CCVC ngày 01/9/2010 của Bộ Nội vụ về đối tượng dựthi nâng ngạch lên nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp năm 2010, Bộ Khoa họcvà Công nghệ hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch nghiên cứu viên chính lên nghiêncứu viên cao cấp, kỹ sư chính lên kỹ sư cao cấp năm 2010 như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Về đối tượng:

Việc thi nâng ngạch nghiên cứu viên chính (NCVC, mã ngạch13.091) lên nghiên cứu viên cao cấp (NCVCC, mã ngạch 13.090); kỹ sư chính (KSC,mã ngạch 13.094) lên kỹ sư cao cấp (KSCC, mã ngạch 13.093) chỉ áp dụng chonhững cán bộ, viên chức đang ở ngạch NCVC và KSC, làm việc trong các cơ quannhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

2. Về điều kiện dự thi:

Cán bộ, viên chức được cử dự thi nâng ngạch NCVCC, KSCC lànhững người hoàn thành tốt nhiệm vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, nghiêm chỉnhchấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước,ý thức tổ chức kỷ luật tốt, không trong thời gian thi hành kỷ luật và được cácBộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyếtđịnh (trên cơ sở đề nghị của Hội đồng sơ tuyển), đảm bảo phải đạt các tiêuchuẩn nghiệp vụ theo đúng yêu cầu được ban hành tại Quyết định số 11/2006/QĐ-BNV ngày 5/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêuchuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành khoa học và công nghệ:

a) Đối với ngạch nghiên cứu viên cao cấp:

- Đơn vị có nhu cầu, vị trí làm việc của ngạch nghiên cứuviên cao cấp (13.090);

- Có trình độ tiến sỹ chuyên ngành tương ứng trở lên;

- Có thời gian giữ ngạch nghiên cứu viên chính tối thiểu 6năm và có hệ số lương tối thiểu là 5,42 trở lên;

- Đã chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu ít nhất 3 công trìnhkhoa học chuyên ngành cấp Nhà nước được nghiệm thu hoặc công bố trên Tạp chíKhoa học trong hoặc ngoài nước có uy tín, trong đó có ít nhất một công trìnhđược đưa vào áp dụng có hiệu quả;

- Hướng dẫn chính hoặc tham gia hướng dẫn ít nhất 1 nghiêncứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ;

- Sử dụng thành thạo 2 ngoại ngữ thông dụng ở trình độ Ctrong hoạt động chuyên môn;

- Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm tin học ứngdụng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn;

- Hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị nângcao cho viên chức đã có trình độ trung cấp lý luận chính trị (đối với viên chứcnghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, xây dựng chiến lược,chính sách phục vụ quản lý nhà nước) hoặc hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức vềquản lý kinh tế - kỹ thuật chương trình nghiên cứu viên cao cấp (đối với viênchức nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học khác).

b) Đối với ngạch kỹ sư cao cấp

- Đơn vị có nhu cầu, vị trí làm việc của ngạch kỹ sư cao cấp(13.093);

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật tương ứng;

- Có thời gian công tác ở ngạch kỹ sư chính tối thiểu 6 nămvà có hệ số lương tối thiểu là 5,42 trở lên;

- Hoàn thành lớp bồi dưỡng về kiến thức quản lý kinh tế - kỹthuật chương trình đối với ngạch kỹ sư cao cấp;

- Chủ trì 1 đề án, công trình trọng điểm quốc gia hoặc côngtrình nghiên cứu cấp Nhà nước đã được nghiệm thu và đưa vào áp dụng có hiệuquả;

- Sử dụng được 2 ngoại ngữ thông dụng trong hoạt động chuyênmôn. Trong đó, ngoại ngữ thứ nhất đạt trình độ C, ngoại ngữ thứ hai đạt trìnhđộ B.

3. Về chỉ tiêu dự thi:

Căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký dự thi, Bộ Khoa học và Côngnghệ sẽ tổng hợp và thông báo chỉ tiêu dự thi, danh sách các viên chức đủ điềukiện dự thi nâng ngạch NCVCC, KSCC năm 2010 của các Bộ, ngành, địa phương saukhi đã thống nhất với Bộ Nội vụ.

4. Hồ sơ của người dự thi gồm:

- Đơn xin dự thi nâng ngạch (mẫu 1)

- Bản khai sơ yếu lý lịch dự thi nâng ngạch (mẫu 2)

- Đánh giá nhận xét của thủ trưởng đơn vị sử dụng công chức,viên chức về phẩm chất chính trị đạo đức; năng lực, hiệu quả công tác; kỷ luật laođộng; quan hệ phối hợp công tác; kỹ năng tin học văn phòng; kỹ năng sử dụng thànhthạo ngoại ngữ dự thi từ trình độ C trở lên (kèm theo bản cam kết của người dựthi, nếu chưa có chứng chỉ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn dự thi của ngạch nghiêncứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp).

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có xác nhận của cơ quan cóthẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Bản khai tên đề án, công trình theo quy định của ngạchnghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị sửdụng công chức, viên chức.

- Công văn cử đi dự thi nâng ngạch nghiên cứu viên cao cấp,kỹ sư cao cấp năm 2010 của Bộ, ngành, tỉnh (cho từng cá nhân). Trong công vănnêu rõ quá trình diễn biến lương 5 năm gần đây và đề nghị dự kiến xếp lương chotừng cá nhân (nếu đạt kết quả kỳ thi); đồng thời có gửi kèm 01 quyết định nânglương gần nhất.

- Bản đăng ký tên đề án khoa học (mẫu 3).

- 02 phong bì có dán tem và đề địa chỉ liên lạc; 02 ảnh cỡ4x6

Hồ sơ dự thi của cá nhân được bỏ vào phong bì kín kích thước21cm x 32cm, ghi rõ họ tên, địa chỉ cơ quan, số điện thoại, danh mục tài liệuđược đánh số theo thứ tự gửi về Hội đồng thi nâng ngạch nghiên cứu viên caocấp, kỹ sư cao cấp năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Hội đồng thi chỉ nhậnhồ sơ của người dự thi có đủ các nội dung theo quy định nêu trên, những hồ sơkhông đầy đủ sẽ không được xem xét, thẩm định.

II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI

1. Hình thức thi: Cán bộ, viên chức thi nâng ngạch nghiên cứu viênchính lên nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư chính lên kỹ sư cao cấp phải tham dựcác phần thi sau: thi viết, bảo vệ đề án khoa học, ngoại ngữ, tin học.

2. Nội dung thi:

a) Thi viết:

- Tập trung vào những vấn đề chính về đường lối, chính sáchvà pháp luật của Đảng và Nhà nước về khoa học và công nghệ. Những thông tin vềxu thế phát triển khoa học và công nghệ của ngành;

- Pháp luật về tổ chức nhà nước, tổ chức nhà nước trong lĩnhvực khoa học và công nghệ;

b) Bảo vệ đề án khoa học về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợpvới lĩnh vực công tác;

c) Thi trắc nghiệm tin học

b) Thi Ngoại ngữ: Trình độ C một trong 5 thứ tiếng: Nga,Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc.

3. Về điều kiện miễn thi Ngoại ngữ và Tin học

Hội đồng thi xem xét miễn thi đối với các trường hợp sau:

a. Miễn thi Ngoại ngữ:

- Những người có bằng đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ.

- Những người tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoàihoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

b. Miễn thi Tin học:

- Những người đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành côngnghệ thông tin trở lên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng sơ tuyển:

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thànhlập Hội đồng sơ tuyển theo quy định tại Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, côngchức trong các cơ quan nhà nước. Hội đồng sơ tuyển căn cứ vào đối tượng, điềukiện dự thi quy định tại Phần I Công văn này để tổ chức xét duyệt cử cán bộ,viên chức dự thi nâng ngạch.

b) Hội đồng sơ tuyển khi xem xét cần chú ý thêm các tiêu chísau:

- Nhu cầu, vị trí làm việc của chức danh nghiên cứu viên caocấp, kỹ sư cao cấp của cơ quan cử cán bộ, viên chức dự thi để sau khi đạt yêucầu, bố trí cán bộ, viên chức đúng vị trí làm việc.

- Đảm bảo sự cân đối về cơ cấu ngạch trong đơn vị và giữacác đơn vị với nhau.

c) Sau khi sơ tuyển, Hội đồng lập danh sách tổng hợp (theoPhụ lục 1 đối với ngạch NCVCC và Phụ lục 2 đối với ngạch KSCC) trình Bộ trưởng,thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương quyết định việc cử cán bộ, viên chức dự thi. Quyếtđịnh và danh sách thí sinh (kèm theo hồ sơ của người dự thi) đề nghị gửi về BộKhoa học và Công nghệ trước ngày 25 tháng 10 năm 2010 theo dấu bưu điện.Quá thời hạn trên, coi như các cơ quan không có nhu cầu dự thi nâng ngạchNCVCC, KSCC năm 2010.

2. Trách nhiệm của cơ quan cử cán bộ, viên chức dự thi nângngạch:

Theo quy định tại Thông tư số 74/2005/TT-BNV ngày 26 tháng 7năm 2005 của Bộ Nội vụ trách nhiệm của cơ quan quản lý cán bộ, công chức dự thinâng ngạch thực hiện như sau:

- Việc cử cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch do lãnh đạocủa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định (kèm danh sách trích ngang củacán bộ, viên chức dự thi).

- Cơ quan có thẩm quyền cử cán bộ, viên chức dự thi phảichịu trách nhiệm về toàn bộ hồ sơ, giải quyết mọi khiếu nại tố cáo liên quanđến điều kiện và tiêu chuẩn của người dự thi theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, viên chức chịu tráchnhiệm về các văn bằng, chứng chỉ và các nội dung có trong hồ sơ cán bộ, viênchức được cử đi dự thi nâng ngạch.

3. Thời gian và địa điểm ôn thi, thi:

- Hội đồng thi sẽ tổ chức giới thiệu, hướng dẫn ôn tập trướckhi thi.

- Kế hoạch và địa điểm tổ chức ôn thi, tổ chức kỳ thi sẽđược thông báo cụ thể trong thông báo dự thi nâng ngạch (được gửi theo đườngCông văn tới các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương).

4. Lệ phí dự thi:

- Lệ phí dự thi thu theo quy định của Bộ Tài chính.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiệnviệc sơ tuyển cử cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch đúng điều kiện, tiêuchuẩn. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị phản ảnh về BộKhoa học và Công nghệ, 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (thông qua Vụ Tổchức cán bộ; số điện thoại: 04.39439668, email: [email protected]) để nghiêncứu, giải quyết. Trong công văn cử cán bộ, viên chức dự thi của đơn vị ghi rõthông tin về người trực tiếp theo dõi việc thi nâng ngạch (tên, số điện thoại,email) để thuận lợi cho việc liên lạc, phối hợp giải quyết các vướng mắc phátsinh.

Nội dung Công văn này và các phụ lục kèm theo có thể xemtrên Website của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ http://www.most.gov.vn/các thông báo cần lưu ý.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân


Bộ, ngành………………
Tỉnh, thành phố ………..

Phụ lục 1

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ, VIÊNCHỨC CỬ THAM DỰ KỲ THI
NÂNG NGẠCH NGHIÊN CỨU VIÊN CHÍNH LÊN NGHIÊN CỨU VIÊN CAO CẤP NĂM 2010

(Kèm theo Công văn số ……. ngày …tháng … năm 2010)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, vị trí công tác

Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Thời gian giữ ngạch NCVC và TĐ

Lương hiện hưởng

Văn bằng, chứng chỉ

Đề án, công trình

Được miễn thi (lý do)

Ngoại ngữ đăng ký dự thi

Ghi chú

Nam

Nữ

Mã ngạch

Hệ số lương

Thời gian hưởng lương

Trình độ Tiến sĩ trở lên

Lý luận CTCC

CC Bồi dưỡng kiến thức về quản lý KT-KT đối với ngạch NCVCC

Ngoại ngữ

Tin học

Ngoại ngữ

Tin học

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

2

Thủ trưởng Bộ, ngành, tỉnh
(Ký tên, đóng dấu)

Bộ, ngành………………
Tỉnh, thành phố ………..

Phụ lục 2

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ, VIÊNCHỨC CỬ THAM DỰ KỲ THI
NÂNG NGẠCH KỸ SƯ CHÍNH LÊN KỸ SƯ CAO CẤP NĂM 2010

(Kèm theo Công văn số ……. ngày …tháng … năm 2010)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, vị trí công tác

Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Thời gian giữ ngạch KSC và TĐ

Lương hiện hưởng

Văn bằng, chứng chỉ

Đề án, công trình

Được miễn thi (lý do)

Ngoại ngữ đăng ký dự thi

Ghi chú

Nam

Nữ

Mã ngạch

Hệ số lương

Thời gian hưởng lương

Trình độ Đại học trở lên

CC Bồi dưỡng kiến thức về quản lý KT-KT đối với ngạch kỹ sư cao cấp

Ngoại ngữ

Tin học

Ngoại ngữ

Tin học

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

Thủ trưởng Bộ, ngành, tỉnh
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

….., ngày … tháng … năm 200..

ĐƠN XIN DỰ THI NÂNG NGẠCH VIÊN CHỨC

Từ ngạch: ………….. lên ngạch …………..

Kính gửi: Hội đồng thi nâng ngạch BộKhoa học và Công nghệ

Đồng kính gửi: Hội đồng sơ tuyển (Bộ, ban, ngành trực thuộcTrung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Tên tôi là:

Ngày sinh:

Địa chỉ báo tin:

Trình độ chuyên môn đào tạo:

Đang xếp ngạch: Thờigian xếp ngạch:

Hệ số lương hiện hưởng: Thờigian xếp:

Chức vụ hiện nay:

Sau khi nghiên cứu điều kiện dự thi nâng ngạch tại văn bảnsố: ………….. ngày … tháng … năm 200.. của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tôi thấy bảnthân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi nâng ngạch và công việc tôiđang đảm nhận đã có những phần việc theo quy định của ngạch……

Tôi làm đơn này đề nghị cơ quan và Bộ Khoa học và Công nghệxem xét cho phép tôi tham gia kỳ thi nâng ngạch. Tôi sẽ cố gắng, nỗ lực để hoànthành tốt kỳ thi và chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này là hồ sơ xin dự thi gồm:

1. Bản khai lý lịch khoa học

2. Văn bằng.

3. Chứng chỉ (nếu có)

4. Bản nhận xét đánh giá của cơ quan đang công tác

5. Hai phong bì (có ghi địa chỉ); 2 ảnh cỡ 4x6;

6. Các chứng chỉ khác (nếu có).

Kính đơn
(ghi rõ họ tên)

 Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

BẢN SƠ YẾU LÝ LỊCH
DỰ THI NÂNG NGẠCH VIÊN CHỨC

Phần I.

TỰ THUẬT VỀ BẢN THÂN

Họ và tên: Nam,Nữ

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

Quê quán:

Dân tộc: Tôngiáo:

Chỗ ở hiện nay:

Đơn vị công tác:

Chức vụ hiện nay:

Mã ngạch: Hệ số lương hiệnhưởng: Năm xếp:

Ngày tháng năm tuyển dụng vào biên chế Nhà nước:

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức vụ, đơn vị công tác

DIỄN BIẾN TIỀN LƯƠNG (Kể từ năm 1993 đến nay)

Ngày tháng

Ngạch

Bậc lương

Hệ số lương

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tốt nghiệp đại học

Hệ đào tạo: Chuyênngành:

Thời gian đào tạo: Nămtốt nghiệp:

2. Đào tạo sau đại học

Hệ đào tạo: Chuyênngành:

Thời gian đào tạo: Nămtốt nghiệp:

3. Bồi dưỡng ở trong hoặc ngoài nước (ghi rõ cơ quan mở,chứng chỉ):

Phần II.

THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, QUẢNLÝ

1. Về quản lý:

2. Về thành tích khoa học:

3. Ngoại ngữ: Ghi rõ biết ngoại ngữ gì, trình độ

TT

Tên ngoại ngữ

Trình độ

Ghi chú

1

2

Phần III.

TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ XÁC ĐỊNH CỦA CÁ NHÂN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng, nếu có gì saitrái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xác nhận của cơ quan sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức

Người khai ký tên

BỘ, NGÀNH………………
TỈNH, THÀNH PHỐ …….

Mẫu 3

BẢN ĐĂNG KÝ TÊN ĐỀ ÁN KHOA HỌC VÀ KỲTHI
NÂNG NGẠCH NCVC LÊN NCVCC, KSC LÊN KSCC NĂM 2010

1. Họ và tên:

2. Chức vụ:

3. Cơ quan công tác:

4. Điện thoại liên hệ: CQ…………………, DĐ…………………………………..

5. Tên Đề án:

Ngày … tháng … năm 200….
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)