TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2365/TCHQ /GSQL

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2005


Kính gửi: - Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 604/CHQTN-NV ngày 28/04/2005 của Cục Hải quan Tây Ninh về việc ghi ở trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Nếu Chợ đường biên nằm trong Khu Thương mại và Công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài thì được áp dụng chính sách ưu đãi tài chính theo qui định tại Thông tư 08/2005/TT-BTC ngày 26/01/2005 của Bộ Tài chính.

- Nếu Chợ đường biên nằm ngoài Khu Thương mại và Công nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài thì thực hiện chính sách tài chính theo Thông tư Liên tịch số 05/2004/TTLT-BTC-BGTVT-BNN &PTNT-BYT-BTS-NHNN ngày 17/08/2004 của liên tịch Bộ-Ngành.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ.TCHQ;
- Lưu: VT, GQ (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Thị Bình An