BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2365/TCHQ-TCCB
V/v thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên Hải quan

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời đề nghị của các đơn vị vềvướng mắc trong việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên hải quan, Tổng cục có ýkiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 3 củaThông tư số 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009 của Liên Bộ Nội vụ - Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm nhiên nghề đối với cán bộ, côngchức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành Tòa án, Kiểmsát, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm; Điều 2 của Thông tư số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Liên Bộ Giáo dục và Đàotạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫnthực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chínhphủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Công văn số 252/BTC-TCCB ngày7/01/2013 của Bộ Tài chính về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề Hảiquan;

Đối với trường hợp công chức đã cóthời gian công tác trong các ngành được hưởng phụ cấp thâm niên nghề, sau đóxin thôi việc và thi tuyển vào ngành Hải quan thì sẽ được cộng dồn thời giancông tác để tính hưởng phụ cấp thâm niên hải quan, nếu khi thôi việc chưa hưởngchế độ bảo hiểm xã hội một lần.

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu cácvăn bản dẫn trên để thực hiện đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thông