ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2365/UBND-VX
V/v thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2013

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các Sở - ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Các Tổng Công ty trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

Thực hiện Chương trình công tác năm2013 của Ban Chỉ đạo thành phố về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Báo cáosố 07-BC/BCĐTP ngày 21 tháng 01 năm 2013 và Công văn số 14-CV/BCĐ ngày 08 tháng5 năm 2013 về việc chỉ đạo thực hiện công tác Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2013;Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở - ngành, Ủy ban nhân dâncác quận - huyện và các Tổng Công ty trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố tổchức triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1.Thủ trưởng các Sở -ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiệnNghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ, khắc phụcnhững mặc hạn chế trong thời gian qua; tăng cường kiểm tra việc thực hiện dânchủ trong hoạt động ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc; thường xuyên rà soát cácquy chế, quy định, thực hiện công khai quy chế chi tiêu nội bộ, công tác cánbộ, thực hiện tốt dân chủ trong mối quan hệ giải quyết các công việc đối vớicông dân, doanh nghiệp, khắc phục hiện tượng gây phiền hà dân. Đồng thời, xâydựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị và có kế hoạch kiểmtra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các đơn vị trực thuộc.

2.Sở Giáo dục và Đào tạo cótrách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trongnhà trường theo Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của BộGiáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt độngnhà trường. Đồng thời, chủ trì xây dựng kế hoạch khảo sát một số trường họcngoài công lập về thực hiện Quy chế dân chủ để rút kinh nghiệm và có kế hoạchhướng dẫn, triển khai rộng đối với loại hình này, báo cáo kết quả cho Thườngtrực Ban Chỉ đạo thành phố về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

3. Sở Y tế chủ trì xây dựngkế hoạch khảo sát mốt số bệnh viện ngoài công lập về thực hiện Quy chế dân chủđể rút kinh nghiệm và có kế hoạch hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ tại cácbệnh viện ngoài công lập trên địa bàn thành phố, báo cáo kết quả cho thườngtrực Ban Chỉ đạo thành phố về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

4 Sở Lao động - Thương binh và Xãhội chủ trì, phối hợp cùng Liên đoàn Lao động thành phố hướng dẫn thực hiện Quychế dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

5.Giao Tổ trưởng Tổ nghiệpvụ tham mưu thực hiện Chỉ thị số 27/2011/CT-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2011 củaỦy ban nhân dân thành phố, do Ủy ban nhân dân thành phố lập tại Quyết định số 5018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2011, có kế hoạch kiểm tra và định kỳ quý, 6tháng, năm báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố.

6.Các Tổng Công ty trựcthuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ban quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thànhphố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số27/2011/CT-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việctiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 87/NĐ-CP của Chính phủ về ban hànhQuy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

7.Sở Nội vụ tham mưu Ủy bannhân dân thành phố sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủở xã , phường, thị trấn; Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố văn bản chỉ đạoỦy ban nhân dân quận - huyện tiếp tục thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL .UBTVQH11, trong đó tập trung công khai thủ tục hành chính, các khoảnđóng góp của nhân dân, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc bồi thường, hỗ trợdi dời, tái định cư, tiếp thu, trả lời, giải quyết các ý kiến phản ánh, kiếnnghị của nhân dân.

8.Thủ tướng các Sở - ngànhbáo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiệnQuy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan 6 tháng đầu năm 2013 gửi vềSở Nội vụ trước ngày 01 tháng 6 năm 2013 (để tổng hợp trình Ủy ban nhân dânthành phố trước ngày 15 tháng 6 năm 2013); báo cáo năm 2013 gửi về Sở Nội vụtrước ngày 01 tháng 11 năm 2013 (để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phốtrước ngày 25 tháng 11 năm 2013).

9. Các đơn vị: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đài truyền hìnhthành phố, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo,Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thuộc Sở Y tế và Làng Thiếu niên Thủ Đức thuộcSở Lao động - Thương binh và Xã hội đã được Tổ Công tác 1 Ban Chỉ đạo thành phốvề thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở kiểm tra năm 2012 cần phát huy những mặtđã đạt được và khắc phục những hạn chế nêu tại các Thông báo kiểm tra của TổCông tác 1 Ban Chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- VP Thành ủy; Ban Dân vận Thành ủy;
- Các Đoàn thể thành phố;
- VPUB: CPVP; Phòng VX, THKH;
-Lưu: VT, (VX-VN)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận