VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2365/VPCP-KGVX
V/v đầu tư xây dựng công trình Khu tưởng niệm Vương triều Nhà Mạc và tu bổ, tôn tạo, mở rộng Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố HảiPhòng (công văn số 6807/UBND-VX ngày 19 tháng 11 năm 2010), ý kiến của Bộ Kếhoạch và Đầu tư (công văn số 9226/BKH-LĐVX ngày 27 tháng 12 năm 2010), củaBộ Tài chính (công văn số 17820/BTC-ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2010) và của Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 4451/BVHTTDL-KHTC ngày 16 tháng 12 năm2010) về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng công trình Khu tưởng niệm Vương triềuNhà Mạc và tu bổ, tôn tạo, mở rộng Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm,Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Trước mắt trong kế hoạch năm 2011, căn cứ Quyếtđịnh số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việcban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triểnbằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015, Ủy ban nhân dân thành phốHải Phòng tính toán, chủ động cân đối vốn cho các dự án trên từ các nguồn vốndo thành phố quản lý theo Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2010của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách năm 2011; Bộ Kế hoạch vàĐầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chínhtổng hợp nhu cầu vốn của các dự án trên để hỗ trợ từ nguồn Chương trình mụctiêu quốc gia về văn hóa, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ:Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dânthành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), DVT 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hữu Vũ