BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Số: 2366/BCT-XNK
V/v nhập khẩu phụ tùng ô tô phục vụ hoạt động bảo hành, bảo dưỡng

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Ôtô Hyundai Việt Nam
(Địa chỉ: 467 Nguyễn Văn Linh, Phuc Dong, Long Biên, Hà Nội)

Trả lời công văn số 071/2009/HMV-XNKngày 17 tháng 03 năm 2009 của Công ty Cổ phần Ôtô Hyundai Việt Nam đề nghị BộCông Thương xem xét cho phép Công ty không phải thực hiện việc đăng ký nhậpkhẩu theo chế độ cấp phép tự động đối với mặt hàng phụ tùng ôtô phục vụ chohoạt động bảo hành, bảo dưỡng, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Về phạm vi áp dụng theo chế độ cấpgiấy phép nhập khẩu tự động, Điểm 3, Mục I của Thông tư 17/2008/TT-BCT ngày 12tháng 12 năm 2008 của Bộ Công Thương quy định "Hàng nhập khẩu để trực tiếpphục vụ sản xuất, gia công (kể cả hàng nhập khẩu để lắp ráp, sữa chữa, bảo hành)không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này và được thực hiện theo các quyđịnh hiện hành".

Như vậy, Công ty không phải thựchiện việc đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp giấy phép tự động đối với mặt hànglinh kiện, phụ tùng phục vụ cho hoạt động bảo hành, bảo dưỡng theo Thông tư17/2008/TT-BCT dẫn trên. Tuy nhiên, số lượng phụ tùng nhập khẩu về chỉ để phụcvụ trực tiếp cho công tác bảo hành bão dưỡng của Công ty.

Bộ Công Thương thông tin để Côngty được biết.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNGPhan Thị Diệu Hà