BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2366/LĐTBXH-NCC
V/v tổ chức hoạt động kỷ niệm 68 ngày Thương binh - Liệt sĩ

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ(27/7/1947-27/7/2015); nhằm thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn của Đảng, Nhà nướcvà nhân dân đối với người công với nước và cũng là dịp để tuyên truyền, giáodục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; nâng cao ýthức trách nhiệm của các cấp các ngành và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trongcông cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và công tác đền ơn đáp nghĩa đối với ngườicó công với nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 68năm kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ với các hoạt động thiết thực, hiệu quả,thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp các ngành, các cơ quan, đơn vị vàtầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có côngvà phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh, thành phố.

2. Đẩy mạnh thực hiện chính sách ưu đãi người cócông và công tác đền ơn đáp nghĩa.

- Tiếp tục triển khai kịp thời, đầy đủ các chínhsách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng quy định tạiPháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bảnhướng dẫn thi hành.

- Tập trung xử lý, giải quyết tồn đọng sau Tổng ràsoát theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ đối vớinhững trường hợp hưởng chưa đầy đủ, hưởng sai chính sách và việc giải quyết hồsơ kê khai xác nhận người có công còn tồn đọng theo số liệu mà các địa phươngđã báo cáo.

- Gắn việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến vàĐại hội thi đua yêu nước các cấp với việc biểu dương các tập thể, cá nhân điểnhình có nhiều thành tích trong phong trào Đền ơn đáp nghĩa; gương người có côngtiêu biểu trong thời kỳ đổi mới và xây dựng đất nước.

- Vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, tôn tạo,tu bổ, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ; tổ chức các hoạt động thăm,viếng nghĩa trang liệt sĩ.

3. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phốihợp với các Sở, Ban, ngành và chính quyền địa phương thực hiện:

- Đẩy mạnh phong trào xã phường làm tốt công tácngười có công; Tổ chức gặp mặt, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công;tổ chức chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho các đối tượng người có công trênđịa bàn tỉnh, thành phố.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban Mặt trận Tổquốc tổ chức, hướng dẫn việc thăm hỏi, tặng quà; chuyển quà của Chủ tịch nước,quà của địa phương tới đối tượng chính sách người có công kịp thời.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cácNhà trường phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội cáccấp tổ chức cho học sinh, sinh viên chăm sóc và tu bổ nghĩa trang liệt sĩ tạiđịa phương với các hoạt động cụ thể như: làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh, trồnghoa và thắp hương trong dịp 27/7/2015 (theo Chương trình số 625/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 25/7/2012 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc phối hợp chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩtoàn quốc).

Để kịp thời tổng hợp số liệu báo cáo Chính phủ, Thủtướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về BộLao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công, 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình,Hà Nội) trước ngày 15/8/2015./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH: Báo LĐXH, Tạp chí LĐXH, Tạp chí GĐTE, Cổng TTĐT.
- Lưu VT, Cục NCC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp