B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2366/TCHQ-TXNK
V/v ân hạn thuế 275 ngày

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh;
-
Cục Hải quan tỉnh Long An.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số PY0316-1/XNK ngày 16/3/2016 của Tập đoàn PouYuen Việt Nam về việc ân hạn thuế 275 ngày của các công ty trong Tập đoàn. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Tập đoàn PouYuen Việt Nam thì 3 công ty trong Tập đoàn gồm: Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam (MST: 3900913262), Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam (MST: 1201073419), Công ty TNHH Pou Li Việt Nam (MST: 3900911265) không được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày vì phòng quản rủi ro cập nhật các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong lĩnh vực hải quan (do vi phạm về khai thuế) tại các quyết định:

- Quyết định xử phạt số 01/QĐ-KTSTQ ngày 6/3/2015 của Chi cục KTSTQ (Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh) đối với Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam, số tiền là 397.667.906 đồng.

- Quyết định xử phạt số 15/QĐ-KTSTQ ngày 29/12/2015 của Chi cục KTSTQ (Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh) đối với Công ty TNHH Pou Li Việt Nam, số tiền là 292.008.997 đồng.

- Quyết định xử phạt số 165/QĐ-HQLA ngày 20/4/2015 của Cục Hải quan tỉnh Long An đối với Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam, số tiền là 150.531.840 đồng.

Đ có cơ sở báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính, trả lời Tập đoàn, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh và Cục Hải quan tỉnh Long An báo cáo lý do, nguyên nhân cụ thể về sự việc Công ty TNHH Pou Hưng Việt Nam, Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam, Công ty TNHH Pou Li Việt Nam bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong lĩnh vực hải quan và không được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày. Đ nghị đơn vị gửi kèm 3 quyết định xử phạt nêu trên về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 1/4/2016.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh và Cục Hải quan tỉnh Long An biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang