BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 2366 /TM-XNK
Về việc nhập khẩu muối công nghiệp

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Công ty Hoá chất Cơ bản Miền Nam

Trả lời công văn số 279/HCCB Việt Nam ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Công ty Hoá chất Cơ bản Miền Nam về việc nhập khẩu muối phục vụ sản xuất, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Thực hiện Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 9 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam, ngày 10 tháng 7 năm 2003 Bộ Thương mại đã ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện số 04/2003/TT-BTM .

Đề nghị Công ty Hoá chất cơ bản Miền Nam nghiên cứu Điểm 3 Phần III Thông tư số 04/2003/TT-BTM dẫn trên của Bộ Thương mại để giải quyết thủ tục cho các lô muối Công ty sẽ nhập khẩu trong 5 tháng cuối năm 2003 theo đúng quy định.

Bộ Thương mại thông báo để Công ty biết và thực hiện.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Thanh