BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2367/TCHQ –GSQL
V/v phân loại hàng hoá

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 1545/HQHP /PNV (T1) ngày 29.3.2006 củaCục Hải quan thành phố Hải Phòng hỏi về việc phân loại mặt hàng thiết bị ngănlửa cho đường ống gió, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theoQuyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13.6.2003; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25.7.2003; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29.8.2003 của Bộ Tài chính thì mặt hàng thiết bị ngăn lửacho đường ống gió có cấu tạo dạng khuôn, có khung bằng thép, mạ kẽm, có các màngchắn dùng ngăn không cho lửa đi qua, được làm theo các kích cỡ khác nhau để lắpvừa đường ống gió, thuộc nhóm 84.79, mã số 8479, mã số 8479.89.40.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan Hải Phòng thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (02bản).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Túc