BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------
V/v: thẩm quyền ký văn bản đề nghị cung cấp thông tin
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa
Trả lời Công văn số 1209/CT-THDT ngày 04/06/2010 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về thẩm quyền ký văn bản đề nghị ngân hàng cung cấp thông tin về tài khoản của khách hàng là Người nộp thuế để phục vụ công tác quản lý thuế của một số Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Trước ngày 01/07/2007 (ngày Luật Quản lý thuế có hiệu lực), thẩm quyền đề nghị ngân hàng, tổ chức tín dụng cung cấp thông tin người nộp thuế được thực hiện căn cứ vào Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BTC-NHNN ngày 04/01/2006 của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan thuế với ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Theo quy định tại Khoản 6.1 Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BTC-NHNN nêu trên, chỉCục trưởng hoặc Phó Cục trưởng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mới có thẩm quyền ký văn bản đề nghị ngân hàng cung cấp thông tin, dữ liệu của người nộp thuế.
- Kể từ ngày Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 có hiệu lực (01/7/2007), việc trao đổi cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác được căn cứ vào Điểm a, Khoản 2, Điều 72, Chương IX Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế. Theo đó, ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế. Đồng thời, theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 2, Chương I Luật quản lý thuế, cơ quan thuế bao gồm Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế.
Theo quy định tại Khoản 9 Điều 2 Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục Thuế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục thuế, Chi cục Thuế được quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý thu thuế; tại Điều 4 Quyết định số 503/QĐ-TCT nêu trên, Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thuế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục Thuế trên địa bàn; Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, Chi cục Trưởng (Phó Chi cục Trưởng) Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh có thẩm quyền yêu cầu ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác (và cả các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin về người nộp thuế theo quy định tại Điều 72 - Luật Quản lý thuế) cung cấp các thông tin về người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.
Để cụ thể hóa những quy định về việc trao đổi cung cấp thông tin người nộp thuế giữa cơ quan quản lý thuế và các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác, hiện nay Bộ Tài chính đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng khác phù hợp với quy định tại Luật Quản lý thuế (Dự thảo đang được trình ký luân phiên giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước).
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa biết./.

Nơi nhận:
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ Thanh toán (NHNN);
- Vụ PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, CC (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Thị Mai

>> Xem thêm:  Phân tích vụ án hành chính khiếu kiện quyết định thu hồi đất trên thực tế ?

>> Xem thêm:  Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ? Không có sổ đỏ có được bồi thường không ?