VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------

Số: 2368/VPCP-QHQT

V/v: Ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa hai Chính phủ Việt Nam và A-rập Xê-ut

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 45/TTr-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Quốc A-rập Xê-ut về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập (dưới đây gọi tắt là Hiệp định) kèm theo văn bản trên.

2. Ủy quyền cho lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ A-rập Xê-ut.

3. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, PL, TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc